Ibadah

UMUM:
1. Jam 7.30 (Bahasa Indonesia)
2. Jam 10.00 (Bahasa Simalungun)
3. Jam 18.00 (Bahasa Indonesia/Eng)

SEKOLAH MINGGU:
1. Remaja : 8.00-10.00
2. Kelas Kecil & Tanggung : 10.00 - 12.00

Jl. Terompet No 64 Pasar I, Padang Bulan, Medan.

Ambilan 06 Agustus 2017, Matius 14 : 13 – 21

MENJADI CUKUP KETIKA KUASA TUHAN HADIR

 

Mat 14 : 13-21

14:13 Dob ibogei Jesus ai, misir ma Ia hunjai marparau hubani sada ianan na lungun, sahalakSi. Anjaha dob ibogei halak na mabuei ai pasal ai, iirikkon sidea ma Ia mardalan nahei, manlopusi huta-huta ai.

14:14 Dob mandarat Jesus, iidah ma halak na mabuei ai, gabe idop ma uhurNi mangidah sidea, anjaha ipamalum ma na boritan, na adong itongah-tongah ni sidea. (bd. 9:36.)

14:15 Jadi dob bod ari, roh ma susianNi ai hu lobeiNi mangkatahon: Halimisan do ijon anjaha bod ma ari. Palaho Ham ma halak na mabuei in, ase laho sidea hu huta-huta ai mamboli sipanganon!

14:16 Tapi nini Jesus ma bani sidea: Seng pala laho sidea, bere hanima ma sidea mangan!

14:17 Dob ai nini sidea ma hu-Bani: Pitah lima ruti ampa dua dengke do adong bannami ijon.

14:18 Tapi nini ma: Boan hanima ma ai Bangku hujon!

14:19 Jadi isuruh ma halak na mabuei ai hundul bani poyon-poyon ai. Dob ibuat ruti na lima ai ampa dengke na dua ai, mangkawah ma Ia dompak datas, laho mangkatahon tonggo tarima kasih; ipartopik ma ruti ai, ibere ma bani susianni ai, ase sidea mamberei halak na mabuei ai.

14:20 Jadi mangan ma haganup anjaha bosur bei, dob ai ipatumpu ma teba-teba ai, gok sapuluh dua bantei. (2 Raj. 4:44.)

14:21 Ia buei ni na mangan ai adong do hira-hira lima ribu halak dalahi, naboru pakon dakdanak seng ibilang

 

1. Bani ay. 13 isobut: ‘Dob ibogei Jesus ai, misir ma ia hunjai marparau hubani sada ianan na lungun, sahalak-Si’. Aha do na dob ibogei Jesus? Parmatei ni si Johanes Pandidi halani ibunuh si Herodes (ay.10,12). Ternyata Tuhan Jesus sedang berkabung sehingga laho do Ia hubani sada ianan na lungun. Ternyata dob ibogei simbuei, idapotkon sidea do Tuhan Jesus bani ianan ai (ay.13). Situasi berkabung ternyata lang mangolati Ia berkarya mangkaholongi simbuei, nini: ‘gabe idop ma uhur-Ni mangidah sidea, anjaha ipamalum ma naboritan na adong i tongah-tongah ni sidea’ (ay.14). Jesus lang ongga tarolat mangkaholongi jolma pori pe sanggah borat ahap-Ni. Sari do tongtong Ia bani na roh hu-Bani.

 

2. Terjadi do suasana hangat bani parjumpahan-Ni pakon simbuei sehingga lang terasa domma bod ari. Tapi lungun do ianan ai janah lang adong sipanganon ijai. Lalu susian berinisiatif mangkatahon hubani Jesus ase ipalao simbuei mamboli sipanganon hu huta-huta  na i sekitar ianan ai (ay.15). Sada sisi logis do usul on halani pitah lima ruti ampa dua dengke do hansa adong sementara na martumpu adong lima ribu halak dalahi, sobali naboru ampa dakdanak. Tarhira na lang adong do nilai ni sipanganon ai anggo ibandingkon hubani buei ni jolma. Tapi justru ijai ma Jesus mangajarhon kuasa-Ni, nini ‘Seng pala laho sidea, bere hanima ma sidea mangan!’ (ay.16). Tuhan Jesus lang satuju bani pingkiran ni susian. Ia lang ra marsuruh simbuei ai mulak ibagas kegelisahan halani loheian. Pangajaran na jumpah ijon aima: 

a. Ulang mambahen keputusan pitah mardasarhon pingkiran atau ukuran ni jolma tumang (songon susian), tapi ningon do parlobei marsungkun hubani Tuhan Jesus baru pe ase boi ibahen keputusan.

b. Jalan keluar tanpa menghadirhon campur tangan Tuhan akan mengalami kebuntuan halani terbatas do kemampuan ni jolma mengatasi masalah na adong. Bahkan sikap na sonon gabe patubuhkon sikap menutup diri mangurupi na marhasunsahan halani merasa bani dirini sandiri pe lang sungkup. 

c. Tuhan Jesus sangat peduli janah parholong do hubani jolma na roh hu-Bani.

 

3. Ijalo Tuhan Jesus do na lima ruti ampa dua dengke ai (ay.18). Ternyata ipakei Jesus do na lima ruti ampa dua dekke ai laho patalarhon kuasa-Ni. Artini, ketika ingin mengalami mijizat atau kuasa Tuhan sedo mararti lang porlu be sarana atau aha na adong bani jolma in. Anggo sihol malum humbani naborit misalni lang porlu be martambar, sukkup ma pitah martonggo ; lepak do pemahaman na sonin. Tuhan Jesus mamakei aha na adong bani jolma laho patalarhon holong ampa kuasa-Ni. Na ihorjahon Tuhan Jesus selanjutni aima: Dob ibuat ruti ampa dengke ai, ‘mangkawah ma Ia dompak datas, laho mangkatahon tonggo tarimakasih’ (ay.19). Ketika susian bulinsah halani na otik atau lang sukkup bagion, ternyata Tuhan Jesus justru mampu martarimakasih age pasal na otik ai. Pangajaran ijon aima:  ulang mungut-ungut atau isolsoli keterbatasan na adong tapi sebalikni martarimakasih ma pasal atap aha pe na adong irik mangindo ase ipasu-pasu Naibata na adong ai pori pe otik janah terbatas hansa bueini.

 

4. Dob ai ipartopik ma ruti ai, ibere bani susian-Ni, ase sidea mambere halak na mabuei ai mangan. Ijon Jesus mangubah cara berfikir ni susian. Sebelumni sidea gobir halani lang sukkup sipanganon tapi sonari sidea mangidah bahwa lang hurang pori pe otik anggo marhasoman pasu-pasu ni Tuhan. Dob bosur haganup ternyata sulei ope 12 bantei (ay.20-21). Ada mujizat di dalam syukur dan doa. Selalu ada jalan keluar anggo domma marondos hubani Tuhan. Ukuran cukup ternyata lang itontuhon sadiha bahat na adong tapi anggo na adong ai iondoskon bani Tuhan ibagas uhur na martarimakasih do. Banggalan do pangkorhon ni na otik anggo marhasoman pasu-pasu dari pada idahon buei tapi lang hadir Tuhan ijai, bahkan age buei boi do paroh hasedaon anggo lang ibagas Tuhan ihoseihon / ikelola ai.

 

5. Refleksi

a. Mase gati jolma bulinsah janah gobir bani na hurang? Halani ukuran cukup gati pitah iidah humbani kemampuanni lang humbani kuasani Tuhan. Lang porsaya bahwa markuasa do Ia mamasu-masu/mansungkupkon age marhitei na otik. Martarimakasih ma pasal haganup hubani Tuhan in.  

b. Sadihari do hita mangkaholongi hasoman na mamorluhon pangurupionta? Bani ganup panorang  ampa situasi songon na ihorjahon Tuhan Jesus. Sedo hita sumber ni pangurupion ai tapi na padaskon holong ni Tuhan do hita marhitei na adong banta. Anggo sulei 12 bantei humbani na lima ruti ampa dua dekke, mararti do ai seng ongga irugihon Tuhan na sirsir marsibere-bere bani na marhasunsahan.

c. Ase bani haganup na masa ampa situasi parlobei ma sungkunhon hita Tuhan aha do sibahenonta, ulang ma mambahen haputusan pitah humbani pingkiranta sandiri ai terbatas do gogohta.

d. Sintong do Tuhan Jesus ai Mesias janah Sipaluah. Markuasa do Ia mangurupi ampa paluahkon hita humbani ganup masalah. Hatengerhon hita ma Ia bani ganup na masa bani goluh on.

Haleluya 457 : 1 – 2 

Sibasaon 06 Agustus 2017, Jesaya 55 : 1 – 5

TANGIHON ONTANGAN HALUAHON NA HUMBANI NAIBATA !

Jesaya 55 : 1 – 5

55:1 Ale hanima, sagala na horahan, roh ma bani bah on! Anjaha hanima na so marduit, roh ma, boli anjaha pangan ma! Roh ma hanima, boli ma anggur ampa dadih, lang pala marduit atap marpamboli! (Joh. 7:37; Pangk. 22:17.)

55:2 Mase ma mambere duit hanima bani na so sipanganon, atap gogoh bani na so boi pabosurhon, tangihon, tangihon hanima ma Ahu, jadi panganonnima ma na mantin, anjaha bosur ma hanima bani na mataboh!

55:3 Pateleng pinggolnima, anjaha roh ma hanima hubangku! Tangihon ma, ase manggoluh tonduynima! Bahenonku do bannima padan sisadokah ni dokahni, ai ma idop ni uhur na bani si Daud, na manongtong in.(Ps. 89:3-5; Jer. 31:31-34; Lah. 13:34.)

55:4 Tonggor ma, hubahen do ia gabe hasaksian bani bangsa-bangsa, gabe raja pakon panggomgom bani bangsa-bangsa. (Pangk. 1:5.)

 

55:5 Tonggor ma, bangsa na so tinandamu maningon do homa diloonmu, anjaha bangsa parbegu, na so manandai ho, roh do marayak ho, halani Jahowa Naibatamu pakon halani Na pansing ni Israel, ai Ia do na pasangap ho. (Mat. 4:16; Rom 10:20.)

1. Ambilan on termasuk deutro Jesaya tikki tarbuang halak Israel i Babel. Habuangan berdampak krisis secara jasmani dan rohani. Ipausih do sidea hubani na horahan, artini: lang berdaya be. Bani situasi na sonin ma ipadas hata ni Naibata na marisi ontangan haluahon na gok malas ni uhur. Haluahon ai iondoskon tanpa syarat, ‘lang pala marduit atap marpamboli’ (ay.1), maksudni: haluahon ai sedo halani prakarsa atau halani gogoh ni sidea tapi murni sibere-bere ni Naibata. Bani proses haluahon ai Naibata lang manungkun sadiha sisa kekuatan na imiliki bangsa ai halani lang berdasarhon gogoh ni sidea haluahon ai terjadi tapi halani holong ni Naibata do. Na porlu aima sejauh ja do sidea sirsir manangihon sora ni Naibata. Naibata sihol paluahkon sidea sonaha sidea adong, tanpa syarat. Na ipangindo Naibata hubani sidea aima ‘tangihon hanima ma Ahu’ (ay.2), maksudni: memfokushon uhur pitah hubani pangurupion ni Naibata.

 

2. Halani ai ase isobut use, ‘mase ma mambere duit hanima bani na so sipanganon, atap gogoh bani na so boi pabosurhon’ (ay.2). Maksudni, ulang ma laho pingkiran ni sidea mangindo pangurupion hubani na legan na so boi paluahkon. Sisoya-soya do pangurupion humbani na legan, i luar ni Naibata lang adong na boi pabosurhon atau paluahkon. Bahkan bani ay.3 isobut ‘pateleng pinggolnima, anjaha roh ma hanima hu Bangku!’. Manangihon sora janah roh hubani Naibata merupakan satu-satunya solusi humbani hasosakan ai. Domu hujin, na parlobei ipersiapkon laho manjalo haluahon ai aima uhur na sirsir tangi janah porsaya bani hata ni Naibata do. Sitaronon lang boi ipakei gabe alasan lambin padaohkon diri humbani Naibata tapi sebalikni ningon gabe sada kesempatan lambin mambuka diri manangar sora ni Naibata do. Sitaronon lang homa boi gabe alasan gabe mamindahi pangurupion atau marpangunsandean hubani siparkuasa na legan halani pitah Naibata do Sipaluah. Lang boi uhur sihol maluah hape goluh lambin daoh humbani Naibata.

 

3. Ipatoguh do homa uhur ni bangsa ai marhitei na ipatugah sonaha Naibata hadir marmuduhon ompung ni sidea si Daud janah na dob marpadan do Naibata patoguhkon harajaonni marsundut-sundut. Ibobai do uhur ni sidea bani fakta sejarah na ongga ialami sidea pasal kuasa ampa holong ni Naibata. Artini, hata ni Naibata lang sekedar teori tapi fakta na sintong markuasa janah domma terbukti dan teruji. Bahkan lang adong na mampu membatalhon hata ampa horja ni Naibata termasuk kuasa ampa hagogohon ni bangsa na legan. Bahkan isobut bahwa haganup bangsa-bangsa termasuk na so tinanda ni sidea pe roh do use marayak sidea halani hadoharon ni sidea (ay.5). Anggo sadokah on sidea terpuruk i tongah-tongah ni bangsa asing, tapi marhitei kuasa ni Naibata gabe bangsa na legan ma use roh marayak sidea halani hadoharon ampa hasangapon na iondoskon Naibata usih songon panorang ni si Daud ompung ni sidea.

 

4. Refleksi

a. Buei do jolma ragu pasal masa depan halani keterbatasan ni gogoh ampa borat ni goluh. Ambilan on paingatkon bahwa masa depanta sedo itontuhon sadiha gogohta tapi bergantung hubani hasirsironta roh hubani Naibata do. Roh hubani Naibata mararti sirsir manangihon ampa ibobai hata ni Naibata. Na ipindo hubanta ase tangi bani Naibata, urusan selanjutni tentang haluahon age haporluanta domma menjadi urusan ni Naibata. Ulang ma uhur sihol maluah hape goluhta lambin daoh humbani sumber haluahon ai aima Naibata.

b. Haluahon na ibere Naibata banta lang pala marpamboli atau gratis. Artini, haluahonta sedo itontuhon sadiha gogohta tapi sejauh ja hita sirsir manangar janah porsaya bani Naibata do. Halani ai ulang ma mangunsagah bani gogohta tapi bani Naibata ma. Ulang homa iholsohkon hita keterbatasanta halani haluahonta sedo marhitei aha na adong banta tapi anggo ibere hita uhurta gabe ianan ni Naibata do.

c. Bani bueini sipingkirhonon, buei do homa sora atau tawaran hun dunia on bahkan sepintas sabas tangaron laho menggoda hita ase tutup panangarta bani sora ni Naibata. Porlu jaga ; Anggo sihol maluah ulang tanginan bani sora ni dunia on tapi totap ma tanginan bani Naibata.

d. Sirsir ibobai hata ni Naibata merupakan fundasi hidup ase monang mandompakkon haganup masalah. Gogohan do Naibata marimbang sagala bangsa, gogohan do Ia marimbang haganup musuh ampa tantangan na roh banta. Hasirsiron manangihon sora ni Naibata pasti do mamboan perobahan humbani pusok ni uhur hubani malas ni uhur ; humbani na lang berdaya gabe margogoh ; humbani khawatir gabe bersemangat ; humbani uhuman gabe maluah. Mase? Halani markuasa do hata ni Naibata janah seng ongga marladung Naibata banta kuria-Ni. 

Haleluya No. 237 : 1,  4 

Ambilan 30 Juli 2017, 1 Raja-raja 3 : 4 – 12 

AHA DO ARTA SIHARGANAN BANTA ?

1. Dob bangkit si Salomo manggantihkon Daud bapani ai sebagai Raja, ijumpahkon Naibata do ia sanggah manggalang i Gibeon marhitei nipi. Idalankon Salomo do horja padaskon galangan sebagai hataridahan ni haporsayaonni hubani Naibata. Isungkun Naibata do ia pasal aha sihol siberehonon-Ni hubani. Ipangindo Salomo do ase ibere Naibata hubani uhur na pantas ase margogoh ia manggomgomi bangsa ni Naibata na banggal ai (ay.9). Humbani pangindoan on boi iidah hita pribadi ni Salomo :

a. Siholni uhurni ase totap manggoluh ibagas pambobai ni Naibata songon bapani, si Daud. Nini, ‘Domma ipatidak Ham idop ni uhur banggal hubani juak-juak-Mu, bapa, si Daud, halani marparlahou ia i lobei-Mu ibagas hasintongan, hapintoron pakon bonar ni paruhuran dompak Ham’ (ay.6). Ternyata Salomo terbekali mananda Naibata marhitei na marlajar humbani sikap atau pribadi ni bapani, si Daud. Ia terdidik mananda Naibata marhitei keluarga atau orangtuani. Isadari bahwa keberhasilan ni si Daud bapani ai pe sedo halani gogohni tapi halani sirsir do ia mardalan bani rosuh ni Naibata. On ma na mendorong Salomo laho padaskon pangindoanni ase ipargogohi Naibata homa ia mardalan ibagas hasintongan marhitei na ibere hubani uhur na pantas. Adong panandaion diri bahwa tarbador do ia anggo lang iparuhuri ampa ipargogohi Naibata.

b. Ternyata na manrajai uhur ni Salomo sedo arta, habayakon ampa hasangapon na i dunia on tapi uhur na marhabiaran hubani Naibata do. Memiliki hati yang taat dan takut akan Tuhan jauh lebih berharga ibanding hubani hasangapon na legan. Harganan do bani hauhuron na humbani Naibata dari pada arta / habayakon. Arta siharganan bani aima mardalan bani rosuhni Naibata. Salomo bukan tipe orang yang serakah harta dan jabatan. Bahkan isadari bahwa soya do haganup na adong termasuk jabatanni anggo lang marhasoman hauhuron atau hapentaran na humbani Naibata. 

c. Pangindoan ni ai pe lang idasari kepentingan atau ambisi pribadi tapi ibagas tujuan ase margogoh do ia menunaikan tugas ampa tanggungjawab na ipaondos Naibata, laho memimpin bangsa ni Naibata (ay.6-8). Jabatan sebagai raja ipahami sebagai jabatan pelayanan bukan kuasa atau kesombongan. Ia sihol mandalankon tugas ai sadalan hubani rosuh ni Naibata janah bahen hasangapon ni Naibata sedo laho pabanggal-banggal dirini. 

 2. Marosuh do Naibata bani pangindoan ni Salomo bahkan isobut do na lang adong jolma na pentar songon si Salomo i lobeini (generasi sebelumni) barang na sihol tubuh ope (ay.12). Salomo manjalo sibere-bere na istimewa humbani Naibata. Hatahonon, iharosuhkon Naibata do jolma na sirsir mardalan bani rosuh-Ni. Rosuh do uhur ni Naibata hubani jolma na sirsir marlajar ampa mamakei hauhuron na humba-Ni. Sirsir do homa Naibata mangkasomani jolma na ra mambuka uhurni manangihon ampa mardalan bani rosuh-Ni. Bahkan bani ay.13, ipadanhon Naibata do homa habayakon ampa hasangapon hubani. Artini, anggo domma marosuh Naibata mangidah hauhuron ampa goluh ni sasada halak, ijai do homa unjah Ia age mangondoskon pasu-pasu-Ni hubani sidea. 

3. Refleksi

a. Hasedaon ni buei jolma sedo halani masalah hidup atap halani na hurang tapi halani na lang memiliki uhur na pantas atau hikmat na humbani Naibata do. Sidea pitah ibobai rosuh ampa pingkiran ni sandiri janah lang sirsir ibobai ampa mamakei hauhuron na humbani Naibata. 

b. Mamakei hauhuron na humbani Naibata do mambahen goluhta boi marhatalupon ilobei ni Naibata. Usih songon si Salomo gabe jolma harosuh ilobei ni Naibata, sonai do homa hita gabe harosuh ilobei ni Naibata anggo sirsir hita ibobai janah iparuhuri Naibata. Ulang ma hita sihol ipasu-pasu janah ipargogohi hape uhurta lalap daoh humbani Naibata.

c. Aha pe statusta bei bani keluarga, masyarakat, negara ampa gereja, horjahon hita ma ganup ai marhitei na mamakei hauhuron atau hikmat na humbani Naibata ase kehadiranta boi gabe pasu-pasu, ulang gabe partolsuan bani halak na legan. 

d. Songon keistimewaan na ibere bani Salomo, sonai do homa hita memiliki keistimewaanta bei i lobei ni Naibata anggo sirsir hita manjalo ampa mamakei hauhuron na humbani Naibata.

e. Ase parlobei ma pindahi hita harajaon ni Naibata ampa hapintoranni, dob ai tambahkonon-Ni do ganupan ai banta (Mat. 6:33). Mardalan bani rosuh ni Naibata, aima gabe arta siharganan banta.

Haleluya No. 18 : 1 – 2

Sibasaon 30 Juli 2017, Roma 8 : 26 – 30

‘MENJADI ANAK-ANAK TUHAN YANG SETIA’

1. Gereja yang hadir di dunia ini selalu diperhadapkan kepada situasi dunia sekular, pluralitas budaya dan agama. Di sinilah mereka hadir sebagai garam dan terang. Gereja tidak boleh larut oleh ajaran dunia melainkan sebaliknya hadir mempengaruhi dunia, membawa terang yang dari Kristus kepada dunia ini.

2. Ciri ajaran dunia adalah yang mengutamakan hawa nafsu sedangkan cirri hidup orang percaya  mengutamakan kebenaran oleh pimpinan Roh Kudus. Dunia mengukur kebenaran dari apa yang dapat membawa kenikmatan daging oleh hawa nafsu, tapi orang percaya mengukur kebenaran yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi orang percaya jauh lebih baik walau pun harus menderita tetapi hidup di dalam Tuhan dari pada hidup dalam kenikmatan dunia tapi tidak di dalam Tuhan. Inilah perbedaan orang percaya dengan orang-orang dunia.

 3. Oleh kuasa Roh Kudus umat Tuhan percaya bahwa Allah senantiasa menjaga dan mendengarkan seruan dan doa mereka sehingga mampu bertahan melawan segala godaan dunia ini (ay.26-27). Roh Kudus juga berperan untuk membantu dan berdoa untuk orang-orang kudus. Ini mau mengatakan bahwa dalam kelemahan umat Tuhan sebagai manusia sementara di sisi lain dunia ini selalu berusaha menolak bahkan mencerca mereka, namun mereka sudah percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa hadir menolong sehingga mampu bertahan dan menang melawan kuasa-kuasa dunia ini. Keterbukaan membuka diri dalam pimpinan Roh Kudus menjadi kata kunci agar mampu mengalahkan nafsu daging dan menang melawan tuduhan jahat oleh dunia ini. Roh Kudus juga memberi keteguhan hati bahwa Tuhan senantiasa membela umat-Nya. Tujuannya agar umat Tuhan tidak takut dan gentar terhadap ancaman dunia. Oleh pertolongan Roh Kudus umat Tuhan senantiasa berani menyaksikan imannya di tengah-tengah kegelapan dunia ini.

4. Roh Kudus juga mengajar orang percaya agar dapat mengetahui kehendak Tuhan sehingga mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Mereka sudah memiliki jalur hidup yang jelas yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak pernah ragu untuk menentukan langkah atau keputusan hidup dalam semua situasi. Yang mengarahkan hidup mereka bukan lagi kemauan daging dan fikiran manusia tapi sudah kemauan Tuhan. Semuanya itu mereka lakukan dengan penuh suka cita dan kesungguhan. Kenapa? Karena mereka sudah percaya bahwa hidup mereka tidak lagi kesia-siaan melainkan bagi mereka sudah tersedia upah yang sudah Tuhan siapkan yaitu kebenaran dan kemuliaan (ay.28-30). Inilah yang menjadikan umat Tuhan mampu bersyukur bahkan bersuka cita berjalan di jalan Tuhan walau pun harus menghadapi berbagai ancaman dari dunia ini.

5. Semuanya ini menjadikan pribadi orang percaya selalu tampil sebagai gambar Tuhan di dunia ini’ (ay.29). Kehadiran mereka senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi dunia sehingga dunia ini juga boleh melihat dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Hidup mereka selalu memancarkan identitas sebagai anak-anak Tuhan dan identitas itu tidak dapat dikaburkan oleh kegelapan dunia ini. Tujuan hidup mereka tidak lagi sekedar menikmati berkat-berkat yang bersifat jasmaniah saja melainkan lebih dari itu agar hidup mereka boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Mereka menyadari bahwa pembangunan karakter jauh lebih utama dan menjadi prioritas dibanding dengan berkat-berkat lain. Oleh sebab itu mereka senantiasa terbuka dibaharui oleh Roh Kudus sehingga tabiat lama semakin tersingkir dan sebaliknya tabiat Tuhan semakin berotoritas dalam hidup mereka. Mereka sadar bahwa hal-hal yang jasmani hanya bersifat sementara sementara hidup rohani membawa kepada kehidupan yang kekal.

6. Refleksi / Renungan

a. Kekristenan bukanlah sekedar perobahan nama melainkan harus dibarengi oleh perobahan sikap. Nama atau label yang tidak sesuai dengan isi tentulah suatu kepalsuan. Kekristenan tanpa memiliki sikap hidup yang didasari oleh firman Tuhan adalah suatu kebohongan. Bagi Tuhan perobahan sikap dan tabiat jauh lebih utama jika dibanding dengan berkat-berkat lainnya.

b. Kita sungguh bersyukur karena di dalam ketidak-berdayaan kita untuk menunjukkan sikap kristiani, Tuhan memperlengkapi kita oleh kuasa Roh-Nya. Kwalitas kekristenan kita sangat ditentukan oleh sebesar apa kita bersedia memberi tempat bagi Roh Kudus berotoritas dalam hati dan hidup kita.

c. Perlu waspada agar pertimbangan baik jangan dikalahkan oleh hawa nafsu dan kenikmatan dunia. Dunia ini selalu menawarkan kenikmatan daging tapi tujuannya sudah pasti untuk menghancurkan karakter iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita amini bahwa hidup di dalam Tuhan dengan segala konsekwensinya itu jauh lebih baik dibanding dengan segala kenikmatan dunia tapi hidup di luar Tuhan. Pemahaman ini menjadikan kita senantiasa mampu bersuka cita bukan lagi oleh karena perkara-perkara dunia melainkan karena kita memiliki kekuatan dan pencerahan hati yang dari Roh Kudus dalam semua keadaan dan situasi hidup ini.

Haleluya 332 : 1 – 3 

 

Sibasaon 23 Juli 2017, Psalmen 86 : 11 – 17 

LAMBIN DOHOR BANI NAIBATA AGE SANGGAH MANARON

1. Ambilan on aaima tonggo ni parpsalmen (Daud) sanggah tarsosak ia ibahen munsuhni aima halak parjahat. Bani kondisi na sonai ai ipangindo do ase iajarhon Naibata dalan-Ni hubani ase mardalan ia ibagas hasintongan (ay.11). Ijon iposisihon si Daud do dirini sebagai murid na sirsir marlajar bani hata atau dalan ni Naibata. Sadar do parpsalmen bahwa sitaronon sangat rentan pagalekkon uhur ampa haporsayaon sehingga sikapni bani situasi ai aima marlajar bani hata ni Naibata ase lambin marurat hata ai bani dirini sehingga lang morbat haporsayaonni halani sitaronon ai.

Ambilan 23 Juli 2017, Mateus 13 : 24 – 30, 36 – 43 

OMEI ATAU SIMAROMEI-OMEI ?

1. Ambilan on aima pangajaran ni Tuhan Jesus pasal Harajaon ni Naibata, na ilimbagahon hubani simaromei-omei itongah-tongah ni omei. Bani ay.36-43, siluk do ipatorang Tuhan Jesus arti ni limbaga ai. Sipanabur omei aima Tuhan Jesus janaah na isaburhon aima bonih na madear na marisi Harajaon ni Naibata. Na manabur simaromei-omei aima sibolis na manaburhon hajahaton. Dunia on atau jolma in aima juma ianan panaburan ai. Pangkorhonni tubuh ma omei rap pakon simaromei-omei, artini: marsaor ope parpintor ampa parjahat sadokah i dunia on. Tapi bani panorang pariama isirang ma omei humbani simaromei-omei, omei isimpan hu rumah ni tuanni tapi anggo simaromei-omei itutung ma hubagas apuy. Panorang pariama martuduh-tuduh hubani paruhuman simagira. Bani panorang ai parpintor marsinalsal ma songon mata ni ari ibagas harajaon ni Naibata tapi parjahat idabuh ma hubagas liang pamurunan. Marsinalsal songon mata ni ari maksudni gok hamuliaon ampa malas ni uhur sedangkan liang pamurunan aima paruhuman na sadokah ni dokahni ma bani halak parjahat aima sagala sibahen parsangsian ampa sihorjahon na ulang.

Sibasaon 16 Juli 2017, Matius 13 : 1 – 9, 18 – 23

HAKRISTENON NA MARBUAH MA !

1. Kehadiran ni Tuhan Jesus hu dunia on aima laho mamboan hagoluhan bani jolma marhitei na padaskon hata hagoluhan pasal Harajaon ni Naibata. Ipadas do hata ai marhitei pangajarion janah salah sada metode na ipakei aima marhitei limbaga. Bani ambilan on ilimbagahon do ai hubani bonih na isuan tapi ternyata adong bonih na madabuh i tongah dalan, i tanoh na marbatu-batu, i parhupi-hupian janah adong i tanoh na lambutan. Bonih na imaksud ijon aima Hata ni Naibata atau Ambilan Na Madear, sedangkan ianan hadabuhan ni bonih ai aima respon ni jolma na manjalo Hata ai. On patugahkon ragam ni sikap atau respon ni jolma manjalo Hata ai.

Ambilan 16 Juli 2017, Jesaya 55 : 10 – 13

HATENGERHON MA HATA NI  NAIBATA !

1. Ambilan on termasuk deutro Jesaya (Jesaya bagian II) tikki tarbuang halak Israel i Babel. Habuangan berdampak krisis iman mambahen tubuh keraguan masa depan dengan anggapan Naibata lang be mansarihon sidea. Ambilan on patugahkon bahwa Naibata lang ongga lupa bani bangsa-Ni. Pori pe habuangan terjadi sebagai akibat ni dosa, tapi habuangan bukanlah akhir atau Naibata lang peduli, tapi sada proses penyadaran ase kembali manombah Naibata, proses pembelajaran ampa pemurnian iman. 

Sibasaon 09 Juli 2017, Psalmen 145 : 8 – 14

HIDUP KITA HANYA KARENA KASIH TUHAN

 

1. Seiring hubani pardalanan ni goluh, raja Daud merefleksihon haganup pengalamanni ibagas haporsayaon sehingga tubuh do pangarusionni pasal Naibata aima Siparkuasa janah Siparholong. Ia do na manompa haganup janah Ia do homa na manramotkon haganup jadi-jadian-Ni (ay.9). Hataridahan ni holong pakon kuasa ni Naibata aima:

Ambilan 09 Juli 2017, Matius 11 : 16 – 19 ; 25 – 30

DOMMA IPALUAH HITA HUMBANI DOSANTA, MALAS MA UHURTA !

1. Ambilan on patugahkon sikap ni halak Jahudi na lang sirsir maanjalo Tuhan Jesus. Usih do ai hubani halak na oto pakon na pentar na lang boi marsiarusan halani memiliki sisi pandang na berbeda ; usih songon dakdanak na hundul i tiga, dilo-dilo bani hasomanni, hape seng adong na roh halani lang marsiarusan (ay.16-17). Halani ai ituduh sidea do si Johanes Pandidi (na iutus pasirsirhon dalan bani Tuhan Jesus) na setanon halani ia lang parmangan ampa parminum. Ambilan ni si Johanes Pandidi na mangojur paubah uhur, hape sidea totap bani cara pandang na lama, lang sirsir manjalo hauhuron na baru na humbani Tuhan.  Jesus sandiri pe ituduh do sipapangan magou ampa sisibur anggur, huan-huanni sijalo sohei ampa pardousa halani sikap-Ni na merakyat, na sirsir marsaor pakon halak pardosa. Lang tararusi sidea anggo Tuhan Jesus marsaor pakon sijalo sohei ampa pardosa sedo mararti Ia satuju bani dosa tapi bertujuan laho paluahkon pardosa do. Memang bani halak Jahudi pantang do marsaor pakon halak pardosa halani merasa sidea do sipansingan. Hatahonon, sidea memiliki biak membenarkan prinsip sandiri na lang sirsir iubah. Akibatni ketika Tuhan Jesus roh mamboan perobahan lang tarjalo sidea. 

Kegiatan & Pemakaian Gereja

Kalender

Untuk menampilkan jadwal/kalender ini, silakan klik +GoogleKalender diatas,dan login ke email gmail.com anda. Kami approve 1 x 24 jam.<Full View>
Go to top