BANGGAL DO PANGKORHON NI TONGGO NI HALAK PARPINTOR (Ambilan 06 Mei 2018 2 Musa 32 : 7 – 14 )

BANGGAL DO PANGKORHON NI TONGGO NI HALAK PARPINTOR

Ambilan 06 Mei 2018

2 Musa 32 : 7 – 14 

1. Dob tolu bulan bangsa Israel kaluar hun Masir, idilo Naibata ma si Musa hu dolog Sinai (Horeb) laho manjalo titah na gabe pedoman hidup bani bangsa ai. Halani hun dokah si Musa i dolog Sinai tubuh ma uhur magou bani bangsa Israel marhitei na isuruh sidea si Aron mambahen naibata sisombahon ni sidea. Ipauli sidea ma lombu tuangan humbani omas sisombahon ni sidea. Urah do sidea lupa bani Naibata na paluahkon sidea hun Masir. Pori pe sebelumni domma ipaingat bangsa ai ase ulang marnaibata na legan (20:4-5) janah maningon mardalan bani dalan na ipatuduhkon Naibata (24:4) ternyata lupa do sidea bani hata ni Naibata. Bani keadaan na sonai ma Naibata patugahkon bani si Musa sihol manripaskon bangsa ai. Ternyata talar do haganup goluh ni bangsa ai i lobei ni Naibata, lang adong na lingot i lobei-Ni. 

2. Tapi Musa sebagai pemimpin mangindo idop ni uhur ni Naibata marhitei tonggo pangapition ase ipahombun Naibata ringis-Ni bani bangsa ai. Pangapiti ni si Musa sedo halani na satuju ia bani dosa ni bangsa ai tapi mardingat holong ampa bagah-bagah ni Naibata bani si Abraham, Isak pakon Jakob ompung ni sidea do na domma ibagahkon Naibata ase ginompar ni sidea gabe bangsa na banggal. Janah ase ulang marpuas-puas halak Masir gabe isobut sidea use na laho mamboiskon halak Israel do ase ipadarat Naibata sidea hun Masir. Artini, pangindoan ni Musa lang idasarhon hubani kepentingan pribadini tapi idasarhon hubani hata ni Naibata na dob ipadas hubani ompung ni sidea janah sihol ni uhurni ase ulang ipahiri halak Masir goran ni Naibata, ampa halani holongni bani bangsa na ipimpin ni ai do. Musa aima pemimpin na memiliki pribadi na selalu maronjolan bani hata ni Naibata, na selalu manjaga hasangapon ni goran ni Naibata janah pemimpin na bertanggungjawab bani na ipimpinni. Sasintongni ketika Naibata sihol manripaskon bangsa ai, marjanji do Naibata mambahen ginomparni si Musa gabe bangsa na banggal (ay.10). Tapi Musa sedo sahalak pemimpin na memiliki tipe egois tapi sifat siparholong do.

3. Sanggah na ipatugah Naibata na sihol ripaskonon-Ni bangsa ai halani dosa ni sidea, isobut Naibata do sidea bangsa ni si Musa, lang be bangsa-Ni (ay.7) sementara sanggah na ipadarat sidea hun Masir isobut Naibata do sidea bangsa-Ni. Ternyata status sebagai bangsa ni Naibata lang terlepas humbani respon ni bangsa ai dompak Naibata. Dosa boi do mambahen lepas status ni sidea sebagai bangsa ni Naibata.

4. Domu hujin ma ipadas si Musa tonggo pangapitionni ampa elek-elekni pasal bangsa ai hubani Naibata ase marpangulaki uhur ni Naibata bani bangsa ai. Itangihon Naibata do tonggo ni si Musa gabe lang saud iripaskon bangsa ai. Hunjon tangkas ma banta bahwa paridop ni uhur do Naibata. Hombun do ringis-Ni  bani bangsa ai halani kehadiran ni Musa sebagai sipambobai na memiliki toruh ni uhur janah pribadi na iharosuhkon Naibata. Sonin ma uhuman ai lang saud mangonai bani bangsa ai halani sipambobai ni sidea aima sahalak na marhabiaran bani Naibata. Itangihon Naibata do tonggo ni halak parpintor janah na marhabiaran hu-Bani.

5. Refleksi

a. Ambilan on paingatkon hita kuria ni Tuhan bahwa ihagigihon Naibata do dosa janah uhuman do rupei ni jolma na totap manggoluh ibagas dosa. Bahkan statusta sebagai bangsa ni Naibata boi do tercabut anggo lang sirsir hita mardalan bani hata ni Naibata.

b. Na tang ihagigihon Naibata aima anggo iparnaibata hita use na legan na adong i dunia on. Marnaibata na legan mararti domma manlupahon atau mamparnalang Naibata. Halani ai haganup na adong pakei hita ma sebagai dalan padohorhon dirinta hubani Naibata halani Naibata do Sitompa haganupan ai, ulang gabe iparnaibata hita use na i dunia on.

c. Usih songon bangsa Israel na i pardalanan manuju tanoh Kanaan, sonai do hita mardalan bani goluh i dunia on. Isarihon Naibata do totap hita asal ma tangi janah sipambalosi tongtong hita bani hata-Ni.

d. Marsitonggoan, manonggohon hasoman ampa halak na legan merupakan tugas ni hita halak na porsaya. Anggo adong lepak ni hasoman, gabe sada kesempatan do ai banta laho manonggohon sidea ase ulang magou sidea ibagas dosa ni sidea tapi ase ra sidea paubah uhur.

e. Sebagai pemimpin (bani kuria, keluarga, parhorjaan, pnl.), belajar ma hita bani pribadi na imiliki Musa gabe pemimpin sipartonggo, siparholong janah na marhabiaran bani Naibata.

f. Haleluya No. 268 : 1, 2, 4. 

Read 533 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top