HUJA DO HAM DOB MATEI HAM ? (Sibasaon 24 Nopember 2019 Mateus 13 : 47 – 50)

HUJA DO HAM DOB MATEI HAM ?

Sibasaon 24 Nopember 2019

Mateus 13 : 47 – 50 

1. Ambilan on aima pangajaran ni Tuhan Jesus pasal harajaon nagori atas na ipadas marhitei limbaga. Usih hubani sipanjala na manampakkon jalani hu laut, dob gok ikan, itarik ma jala ai hu darat janah dekke na madear inahkon hu bagas raga tapi na so madear iambukkon. Jala manggambarhon hata ni Naibata na ipadas bani jolma. Ise na manjalo janah mangkagoluhkon Hata ai jumpahan haluahon, tapi na manulak gabe hona uhum. Sonai ma masa bani ajal ni dunia on, laho do malekat manirang parjahat humbani parpintor. Ambilan on martudu-tudu hubani panorang paruhuman bani parroh ni Tuhan Jesus padua-halihon hu dunia on. 

2. Sasintongni marisi holong do harajaon nagori atas ai halani domma roh Naibata hu dunia on marhitei Tuhan Jesus mamboan haluahon hubani haganup bangsa. Ia do homa na mambere hata-Ni ase ijalo janah ihagoluhkon jolma in hata-Ni ai. Ibere do homa siparambilan ampa sipangajari padaskon hata-Ni hubani ganup jolma. Pori pe sonai lang haganup jolma sirsir mambuka uhurni manjalo barita haluahon ai. Sidea on ma na ilimbagahon hubani dekke na lang dear sehingga iambukkon. Artini, anggo adong na iambukkon hubagas liang pamurunan sedo mararti na lang parholong Naibata tapi halani na itulak jolma do holong-Ni ai (Joh.3:16). Bani panorang ai parpintor masuk ma hu harajaon ni Naibata tapi parjahat idabuh ma hu liang pamurunan, ianan partangison ampa na patungosngoson. Lang adong be panolsolion bani panorang ai. Marhitei na ipatugah sonaha ujungni bani ari paruhuman ai, ambilan on marisi pesan janah mangojur hita jolma ase pakkei mamilih rupei sijaloonta bei. 

 

3. Harajaon nagori atas ai aima harajaon ni Naibata. Halani ai, Ia do Panguhum bani haganup jolma. Sebagai panguhum, tangkas do ibotoh Naibata hauhuron ampa pangabak ni haganup jolma. Lang ihaporluhon pembelaan humbani jolma pasal haganup parlahou ni sidea halani talar do haganup i lobei-Ni. Halani ai ambilan on mambere pesan banta bahwa pertanggungjawabanta bani haganup goluh ampa horjanta na parlobei sasintongni sedo hubani jolma tapi hubani Naibata do. Bani haganup goluh ampa parlahounta ningon do ibagas biar hubani Naibata halani lang adong na lingot pargoluhonta i lobei-Ni.   

 

4. Bani parroh ni harajaon nagori atas ai isirang ma parpintor humbani parjahat. Anggo isobut manirang, mararti pitah sanggah i dunia on do hansa boi sarumah parpintor pakon parjahat, riap hu gareja halani sama-sama mangaku parpintor do sidea. Anggo sanggah i dunia on boi do parjahat pausih-usihkon dirini hubani parpintor, pura-pura baik. Tapi bani ari paruhuman ai talar ma ise do parpintor ampa parjahat janah ijai ma sidea isirang. Pesan ni ambilan on aima, ulang ma namin isobut halak Kristen tapi parjahat ope. Ise do parpintor? Bani hata Gorik, parpintor aima paruhur na borsih na sirsir tunduk janah sirsir mardalan bani hata ampa harosuh ni Naibata. Anggo isobut paruhur na borsih aima na tulus janah setia manggoluh domu hubani harosuh ni Naibata bani ganup ianan ampa na masa.

 

5. Bani ujung tahun kuria on gabe kesempatan do banta mangidah pargoluhonta satahun bolon on apakah hita domma manggoluh pamalaskon uhur ni Naibata. Domma marparlahou hita domu hubani hata ni Tuhan bani na mandompakkon keluarga, kuria ampa hasomanta? Anggo domma, dear ma ai. Tapi anggo lape, ulang be nunut hita mardosa tapi marhamubahon ma, ai tarpaima-ima do Tuhan bani hamubahon ni uhur ni parjahat. Sekaligus mangajarhon bahwa tang sihabiaran bani goluh on sasintongni sedo masalah hidup tapi anggo lang mardalan hita bani hapintoron do. Mase? Halani gabe pamurunan do ulih ni sidea. Halani ai lepak tumang do anggo untuk mengatasi pergumulan atau halani mamparayak sura-sura itadingkon hita use dalan na ipatuduhkon Naibata. Artini, ambilan on mangojur hita untuk selalu setia mambalosi hata ni Naibata bani haganup panorang ampa keadaan.

 

6. Minggu ujung tahun kuria isobut do homa minggu pardingatan hubani na matei. Maksudni, goluhta i dunia on lang manongtong tapi adong do ujungni, adong do panorang hamateian na ija tadingkononta ma dunia hasiangan on. Lang ibotoh hita sadihari panorangni masa banta bei tapi na pasti maningon jumpah do ai. Ambilan on mangojur ase pakkei ma hita mamakei panorang ni goluh na ibere Tuhan ope. Artini, tujuan utama ni goluhta i dunia on sedo pitah sonaha ase hita mandapotkon arta na i dunia on tapi lobih hunjai sonaha do ase lambin bayu homa goluhta domu hubani harosuh ni Naibata do. Kesempatan hidup aima idop ni uhur na ibere Naibata laho paubah uhur ampa parlahou. Pori pe lambin galek janah lambin melus angkulanta halani tambah ni umur tapi anggo hauhuron ampa pangabak maningon do lambin bayu janah jenges. Marhitei na sonai, lang pala be sihabiaranta hamateian halani sedo hamateian ujung ni goluhta. I balik ni hamateian adong do parpuhoon ampa hagoluhan bani hita halak na porsaya na ipatalar bani parroh ni harajaon nagori atas ai.

 

7. Haleluya No. 370: 1 – 4.

Read 2557 times

12 comments

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top