HAPORSAYAON NA MARBUAH MA ! (Sibasaon 15 April 2018, Epesus 2 : 4 – 10)

HAPORSAYAON NA MARBUAH MA !

Sibasaon 15 April 2018, Epesus 2 : 4 – 10

1. Surat Epesus isuratkon Paulus hu kuria Epesus tahun 62/63 sanggah ipenjara Roma ia. Panorang ai hakristenon buei menghadapi podah-podah na kahou. Paulus paingatkon ase ulang taruyun kuria tapi sebalikni totap ma pataridahkon pargoluhan na domu bani Ambilan Na Madear. Ulang terpengaruh tapi na mempengaruhi atap na manggarami ma i dunia on marhitei na mangkagoluhkon hata ni Tuhan. Surat on bertujuan patoguhkon haporsayaon ampa panandaion ni kuria bani holong ni Tuhan Jesus.

2. Ipatugah bahwa hinan sidea manggoluh ope ibagas dosa na marbuahkon hamateian tapi nuan domma ilayak-layakkon Naibata hasasapan ni dosa marhitei Kristus. Marhitei parmatei ni Kristus, kuria in domma matei ibagas dosa janah marhitei parpuhoon-Ni, kuria in pe domma dihut ipapuho gabe margoluh na baru (ay.4-6). Maksudni, ibagas Kristus kuria in domma tubuh padua halihon gabe jolma na baru aima goluh na dob ipapansing marhitei daroh ni Kristus. Sidea domma imerdekahon humbani biak ni dosa (goluh na lama) gabe tubuh ma biak na baru aima biak na marhapansingon. Biak na baru taridah marhitei na ringgas bani horja na madear. Haluahon ai dihut mambere gogoh bani kuria ase mampu manimbili dosa janah margogoh mangkorjahon na madear. Ase status sebagai halak na porsaya lang pitah perobahan nama tapi dihut do perobahan sifat pakon cara hidup.

3. Haluahon ai ijalo kuria pitah halani idop ni uhur ni Naibata ibagas Kristus. Panjaloon bani idop ni uhur aima marhitei haporsayaon (ay.8-9). Haporsayaon lang sekedar pengakuan tapi tubuh humbagas uhur na porsaya bani Tuhan Jesus sebagai Sipaluah. Haporsayaon sekaligus hasirsiron mambere uhur ampa goluhni ibobai Tuhan Jesus halani Ia do na manobus jolma humbani kuasa ni dosa.  goluh ni na porsaya lang be saguru bani dunia on ampa rosuh-rosuh hajolmaon tapi domma saguru bani Kristus.  

4. Haporsayaon ai do homa patubuh pangarapan bahwa adong ope hagoluhan na sihol iondoskon Tuhan aima goluh sisadokah ni dokahni (ay.7). Pangarapan ai patubuhkon hasabaron ampa hapongkuton mambalosi Tuhan. Sabar janah pokkut do na porsaya in mardalan bani hata ni Tuhan pori pe buei ope hangaluton bani goluh on. Ibotoh do bahwa haluahon na dob ihorjahon Kristus ai lang bertujuan ase sonang i dunia on tapi ase margogoh do manlawan ampa manaluhon kuasa ni dosa sadokah manggoluh i dunia on. Marhitei in ma kuria pokkut mangirikkon Kristus bahkan marmegah-megah bani sagala horja na madear pori pe buei ope hamaholon.

5. Sadar bani haluahon na domma ipatalar janah na sihol ipatalar Kristus ope bani na porsaya, on ma na boi mangubah cara pandang ni kuria pasal haganup na masa. Sidea akan selalu melihat rencana dan karya ni Tuhan bani ganup na masa. Halani ai panandaion ampa haporsayaonni bani Tuhan selalu bertumbuh dalam suasana suka age duka. Bahkan hamateian pe anggo ibagas Tuhan lang be iidah ai sebagai sihabiaran tapi domma ipahami sebagai rancangan indah Tuhan halani domma porsaya ia adong do parpuhoon. Marhitei na sonin ma na porsaya akan selalu mampu bersyukur bani ganup situasi ampa keadaan. Na tang ihamalaskon uhurni aima anggo marhitei goluhni marsangap goran ni Tuhan. Tujuan ni goluhni lang be laho pabanggal-banggal dirini tapi laho pabanggal goran ni Naibata do sebagai syukur bani haluahon ai. Ia lang homa hadir laho manguhum-uhumi na legan tapi mangkorjahon holong ampa na madear do bani ganup jolma. Marhitei na sonin setiap hari goluhni na porsaya lambin isempurnahon janah lambin marbanggal do bani biak-biak na madear (ay.10).

6. Refleksi

a. Lang tarbandingkon hita habanggalon ni pangkopkopon ni Tuhan Jesus bani atap aha pe na adong i dunia on. Banggalan do idop ni uhur-Ni na dob ibere banta marimbang aha ape na harga i dunia on. Marhitei na sonin ma ihamalaskon uhurta manjalo ampa mangirikkon Kristus na dob pasirsirhon arta siharganan banta  aima hasasapan ni dosa ampa haluahonta. 

b. Songon omas murni na lang ra mubah halani keadaan ampa ianan, sonin ma hita domma dimurnikan, ipapansing Tuhan sehingga memiliki sifat pakon biak na baru aima na totap sirsir bani horja na madear pori pe mubah-ubah na masa. Hagoluhkon hita ma na madear sedo halani paksaan atau tarpaksa tapi ibagas malas ni uhur ma sebagai ucapan syukur bani Tuhan. Biak ni na dob ipaluah Tuhan marosuh do bani horja na madear.

c. Sihol ma hakristenonta lang sebatas goran tapi nyata ma homa marhitei goluh ari-ari, hakristenon na bertumbuh janah marbuahkon na madear. On ma buktini na sintong hita porsaya.

d. Haleluya No. 343 : 1 – 3 

Read 379 times

Last modified on Friday, 06/04/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top