PARMAHANI MA BIRI-BIRING-KU ! (Ambilan 08 April 2018, Johanes 21 : 15 – 19)

Ambilan 08 April 2018

Johanes 21 : 15 – 19 

PARMAHANI MA BIRI-BIRING-KU !

1. Dob puho Tuhan Jesus humbani na matei, tubuh do malas ni uhur ampa panandaion na baru bani susian pasal Tuhan Jesus na markuasa do tongon Ia manaluhon hamateian. Panandaion na baru on menjadi kekuatan na baru bani susian laho manaksihon hamonangan ni Tuhan Jesus bani dunia on. 

2. Ibotoh Tuhan Jesus do homa na laho itadingkon ma susian-Ni halani na laho mulak ma Ia hubani Bapa-Ni. Halani ai iondoskon do tugas hubani susian laho mambaritahon parpuhoon ampa haluahon ai bani sab dunia on. Domu hujin isukkun Tuhan Jesus do si Petrus pasal holong ni uhurni hu-Bani. Mase? Halani bani na mambaritahon Ambilan Na Madear pasal Tuhan Jesus adalah tugas na sangat porlu janah maningon idalankon tapi sekaligus iperhadapkon homa hubani resiko atau tantangan bani horja ai. Ase ulang mundur bani horja ai ningon parlobei terbangun holong ni uhur bani Tuhan Jesus. Artini, Tuhan Jesus sihol patalarhon holong-Ni bani dunia on marhitei hasaksian na ipadas susian. Holong do uhur ni Jesus bani haganup jolma janah haluahon na ihorjahon-Ni ai menjangkau haganup jolma. Halani ai mangkaholongi Tuhan Jesus mararti mangkaholongi ganup jolma marhitei na padaskon barita haluahon ai bani sidea.

3. Pala do tolu hali isungkun Tuhan Jesus si Petrus pasal holongni bani Tuhan Jesus. Tujuanni ase tertanam ibagas uhurni pasal hinaporluni tugas marasaksi janah ase ulang mundur ia humbani tugas ai pori pe buei ancaman na ihadapi. Ibotoh Tuhan Jesus do bahwa horja ai lang na urah sehingga mamorluhon komitmen na bagas pasal holongni bani Tuhan Jesus. Semakin bagas holong pakon panandaion bani Tuhan Jesus, ijai ma semakin berani janah pongkut susian mandalankon horja na ipaondos Tuhan Jesus. Itandashon Tuhan Jessus bahwa bukti na holong uhur ni susian hu-Bani aima ‘Parmahani ma biri-biring-Ku’, sirsir marmahani biri-biri ni Tuhan Jesus aima jolma na gok ibagas haotoon, hagalekon halani dosa. Halani ai tugas ni susian aima patugahkon dalan hasintongan ampa mambobai biri-biri (jolma in) ase ulang lalap mardalan baani hakahouon ampa dosa na manuju hamateian. Ungkapan atau hata  marmahani mengandung makna atau sifat na sirsir marhasabaron, marhapongkuton janah sirsir manaron atau berkorban demi tugas marmahani.

4. Manaksihon Ambilan Na Madear ningon idasari hubani holong bani Tuhan Jesus. Janah holong bani Jesus ai idasari hubani haporsayaon bahwa Tuhan na marhamonangan do Tuhan Jesus bahkan markuasa manaluhon hamateian. Artini, pori pe manaron janah berkorban bani horja ai bahkan agouan hosah, tapi domma ihaporsayai bahwa sedo sisoya-soya goluh ni sidea halani domma ibotoh janah ihaporsayai bahwa domma dihut sidea bani hamonangan ampa parpuhoon ni Tuhan Jesus das bani goluh na i surga. Halani ai orientasi atau tujuan utama ni susian manggoluh i dunia on aima mamakei ganup gogoh ampa kesempatan laho mambaritahon Ambilan Na Madear. Ningon isadari homa bahwa terbatas do kesempatan ai halani ai ningon pokut janah ulang lansei mamakei panorang. Ningon isadari homa bahwa lang adong dalan haluahon na ipasirsir Naibata sobali marhitei Tuhan Jesus. Halani ai ningon do iporluhon mangambilankon haluahon ibagas Tuhan Jesus ai bani dunia on.

5. Refleksi

a. Tugasta do sebagai kuria ni Tuhan manaksihon Tuhan Jesus bani sab dunia on. Marsaksi marhitei hata pakon pambahenan. Gereja na manggoluh aima gereja na marsaksi.

b. Marsaksi aima patugahkon dalan haluahon bani dunia na dob kahou ibagas dosa ase mulak sidea hubani dalan na iharosuhkon Naibata.

c. Ambilan Na Madear lang pitah ijalo tapi ningon isaksihon janah ihagoluhkon do. Marhitei goluh ni na porsaya tercermin ma bani lingkunganta pasal holong ni Tuhan Jesus ampa hata ni Tuhan.

d. Manaksihon Ambilan Na Madear sangat rentan mandapot penolakan humbani dunia on. Tapi lang boi ai alasan untuk berhenti bani horja ai. Sangat iporluhon komitmen iman ase mampu berkorban janah menderita halani horja ai.

e. Malas ni uhur bani na porsaya sedo anggo lang adong sitaronon atau mengambil posisi aman janah menghindari resiko marhitei na lang marsaksi, tapi marmalas ni uhur aima anggo ipakei Tuhan ope ia laho marsaksi  pori pe sipata manaron ia bani horja ai.

f. Haleluya No. 497 : 1 – 2 

 

Read 404 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top