ULANG SALAH MAMILIH DALAN ! (Ambilan 13 Oktober 2019 Psalmen 25 : 8 – 15)

ULANG SALAH MAMILIH DALAN !

Ambilan 13 Oktober 2019

Psalmen 25 : 8 – 15 

 

1. Ambilan on patugahkon panandaion ni par-psalmen bani Naibata. Itanda janah ihaporsayai do Naibata  na markuasa paluahkon ampa mambobai jolma marhitei hata-Ni janah paridop ni uhur manasap dosa. Panandaion on lang sekedar hata tapi buah ni haporsayaon do. Bani ambilan on iakuhon parpsalmen na doyuk do ia halani dosani tapi ihaporsayai paridop ni uhur  do Naibata manasap dosani. Banggalan do idop ni uhur-Ni marimbang dosani. Halani ai nini ‘layak anjaha bonar do Jahowa, halani ai ipatuduh do dalan na pintor bani pardosa’ (ay.8). Itanda do dirini na gok hahurangan tapi ihaporsayai ihaholongi Naibata do ia marhitei na lang ipaturut ia torus iparseda dosa ai tapi ibere do dalan ase boi sirang ia humbani dosa. 

 

2. Isadari par-psalmen bahwa dosa do na manirang hubungan antara Naibata pakon jolma na mamboan hamagoan ampa hamateian. Ibotoh parpsalmen bahwa ihagigihon Naibata do dosa  halani pansing do Ia. Tapi marhitei na ipatuduh dalan na pintor bani pardosa, Naibata sihol mangubah hauhuron ampa goluhni jolma ase ulang manuju hu hamateiaan be sidea. Hubungan na dob maseda ipulihkon kembali halani idop ni uhur ni Naibata. Isadari tanpa idop ni uhur ni Naibata domma pasti hu hamateian tujuan akhir goluh ni jolma. Halani ai do ase isobut ‘itogu-togu do halak na madoyuk mardalan ibagas hasintongan, anjaha iajarhon do dalan-Ni bani halak na masombuh’ (ay.9). Na madoyuk ampa na masombuh mararti halak na lang margolle (Ind. rendah hati). Ase iporluhon panandaion diri sebagai jolma na doyuk halani dosa sehingga roh ibagas na martoruh ni uhur hu lobei ni Naibata.

 

3. Halani ai na ihamalaskon parpsalmen aima halani na ipatuduhkon Naibata dalan ampa uhum-Ni bani pardosa. Artini, ketika par-psalmen roh hu lobei ni Naibata ijai do homa ia sirsir ipabayu Naibata ase ulang be dosa na manrajai goluhni. Parpsalmen lang pitah sirsir iidopi tapi sirsir do homa mardalan bani hata ni Naibata. Ibotoh do homa bahwa Naibata lang pitah patuduhkon dalan tapi dihut do manogu-nogu jolma ase margogoh mardalan bani dalan ai. Marhitei na itogu-togu mararti ipasirsir Naibata do gogoh bani jolma ase mampu mardalan bani dalan-Ni. Hatahonon, anggo torus jolma in manggoluh ibagas dosa sedo halani na lang holong uhur ni Naibata tapi halani na lang ibere sidea do uhurni bani Naibata. Maarhitei na sonai lang adong alasan bani jolma gabe lang mardalan bani dalan ni Naibata halani Naibata do na passirsirhon gogoh bani sidea mardalan bani dalan ai.   

 

4. Isaksihon do homa bahwa ‘sagala dalan ni Jahowa idop ni uhur do ai ampa hasintongan bani halak na manramotkon padan-Ni pakon hasaksian-Ni’ (ay.10). Ihaporsayai bahwa pasu-pasu ampa haluahon do jumpah pitah bani dalan na ipatuduhkon Naibata. Di dalam Firman ada kuasa, solusi ampa haluahon  bani ganup situasi. Bahkan idop ni uhur ni Naibata meliputi ginompar ni na marhabiaran hu-Bani (ay.13). Artini, idop ni uhur ni Naibata meliputi ganup zaman ampa generasi. Bahkan ipabotohkon do padan-Ni bani sidea (ay.14), maksudni: Naibata mambere jaminan atau janji age bani masa depan ni jolma na sirsir mardalan bani dalan-Ni. Hatahonon, Naibata mangkaholongi jolma aima marhitei na mambobai goluh ni sidea hubani hadearon ampa haluahon marhitei na ipatuduhkon dalan sidalanan ni sidea. Marhitei na sonai ma ibahen parpsalmen tekad bahwa ‘sai mangkawah do matangku dompak Jahowa’ (ay.15). Secara totalitas goluhni iondoskon hubani Naibata, lang ra lingot uhurni hubani Naibata ibahen atap aha pe. Parpsalmen lang pitah mangindo haluahon, mangondoskon masalah ampa mansopotkon dousani hubani Naibata tapi sirsir do homa mangondoskon goluhni ase Naibata na mambobai langkahni. Ihaporsayai bahwa semakin bertumbuh janah berotoritas hatani Naibata ibagas dirini, lambin marhagogohon janah boi ma ialami kuasa panramotion ni Naibata.

 

5. Refleksi

a. Mangindo pakon marondos aima dua sikap na lang boi ipisahkon. Anggo roh hita mangindo pangurupion hubani Naibata ningon do homa sirsir hita mangondoskon goluhta ibobai Naibata. Lang talup pitah mangindo pangurupion  hape goluh pakon hauhuronta lalap daoh humbani Naibata.

b. Haporsayaon janah hasirsiron mardalan bani dalan ni Naibata merupakan kekuatan dahsyat na lang terbatas. Ketika gogohta terbatas, tapi Naibata ibagas kuasa-Ni lang terbatas mangurupi hita. On ma na pahotkon uhurta mandalani goluh on.

c. Naibata lang menuntut hita gabe jolma na sempurna, na lang ongga madabuh hubagas dosa. Na ipangindo Naibata hubanta aima uhur na sirsir manolsoli dosa janah lambin sirsir mardalan bani hata-Ni do. Halani ai, goluh ni na porsaya lambin dokahni pasti do lambin bayu marhitei na sirsir manadingkon biak-biak ni dosa ai.

d. Haleluya No. 472 : 1 – 2 

Read 1120 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top