MARMALAS NI UHUR MA ! (Sibasaon 06 Oktober 2019 Parambilan 3 : 1 – 14)

MARMALAS NI UHUR MA !

Sibasaon 06 Oktober 2019

Parambilan 3 : 1 – 14 

1. Buku Parambilan isuratkon anak ni Daud (1:1) na marisi hikmat laho mangajari jolma mangarusi pasal arti atau makna ni goluh. Terkenal do buku on bani ungkapan na buei manobut ‘sisoya-soya’ halani na laho salpu do haganup na i tanoh on. Bani ambilan on pe ipatugah do bahwa pagantih soluk do na masa bani goluh ni jolma (ay.1-9). Lang tarbaen songon na ibagas uhur haganup. Adong do panorang marmalas ni uhur tapi lang tarelakkon bani panorangni adong do homa pusok ni uhur. Domma homa gabe bangkou ni jolma maningon loja bani goluh on, loja angkula age pingkiran (ay.10). Tapi tujuanni haganupan ai sedo bermaksud ase jolma in bersifat pesimis tapi sihol menyadarhon jolma pasal fakta hidup na maningon idompakkon sidea.  Humbani haganup fakta ai  Parambilan sihol mangajar ase jolma sadar bani keberadaanni na sangat terbatas (bani umur, pamingkirion, gogoh, mangarusi na masa, pnl.) sehingga boi lambin marhatengeran bani Naibata. Anggo isobut na laho salpu do haganup sedo imaksudhon ase jolma boi maruhur-uhur tanpa peduli bani horja na madear. Tapi tujuanni ase sadar jolma in bahwa lang sidea na markuasa mangatur goluhni tapi pitah Naibata do. Lang berdaya jolma mamparayak na madear humbani gogoh pakon pingkiranni, pitah halani idop ni uhur ni Naibata do. Halani ai lang boi keadaan na marubah-ubah ampa na terbatas ai gabe alasan manundalhon Naibata tapi sebalikni gabe kesempatan mambuka uhur janah marhatengeran ampa marhabiaran i lobei ni Naibata do (ay.14c). 

2. Selanjutni ipatugah do homa bahwa lang mampu pingkiran ni jolma mandadap atau mambotoh rusia habanggalon ni Naibata (ay.11), tapi sada hal na pasti lang ongga lepak Naibata bani haganup horja-Ni. Dear do haganup horja ni Naibata sehingga lang adong na porlu sitambahan atap sioruan (ay.14b). Sebagai Naibata na sempurna, maka haganup pambahenan-Ni pe gok ibagas kesempurnaan do laho pasirsirhon na madear bani jolma humbani mungkahni das bai ujungni (ay.11). Pori pe ganup na masa mubah-ubah tapi Naibata lang ongga mubah bani horja-Ni mamungkah humbani na hinan ronsi sadokah ni dokahni (ay.14b). Pori pe lang tararusi jolma in horja ni Naibata tapi Naibata selalu memiliki rencana na sempurna bani jolma. Marhitei na sonai iarapkon ase ulang pesimis atau sinis jolma mandalani goluhni halani Naibata totap do marmuduhon bahkan pasirsirhon goluh na sadokah ni dokahni bani sidea. 

3. Halani aima parambilan mangojur jolma in ase mandalani goluhni ibagas na marmalas ni uhur (ay.12). Goluh na mubah-ubah on maningon iidah secara positif ase ulang tubuh pandoleian. Malas ni uhur tubuh halani:

a. Domma ibotoh sedo hape goluh na i dunia on na gok hangaluton on tumang rupei ni jolma in ibahen Naibata. 

b. Pori pe maningon loja jolma in bani goluhni tapi Naibata totap do hadir manramotkon ampa mambere na madear bani sidea (ay.13). Bani bagei ni na masa bahkan halojaon pe totap do jolma in ibagas jangkawan atau houhouan panramotion ni Naibata. 

4. Domu hujin ningon isadari jolma bahwa na madear na ijalohon sidea sedo halani buah ni horjani sidea tapi pitah halani sibere-bere ni Naibata do. On ma patubuhkon uhur na martarimakasih bani Naibata. Martarimakasih mararti sirsir mandalani goluh on ibagas pambobai ni Naibata i tongah-tongah ni na buei parubahan. Malas ni uhur ai ningon do homa ipataridahkon marhitei na totap hobas bani sagala horja na madear. Marhitei na sonai ma halak na porsaya boi hadir mambere peneguhan bani halak na gati mabiar mandompakkon hangaluton ni goluh on halani adong do Naibata na totap mampardiateihon. Halak na porsaya ningon gabe saksi ni Naibata laho patugahkon bahwa parholong janah parkuasa do Naibata manramotkon ganup jolma. 

 

5. Refleksi

a. Uhur na porsaya bani Tuhan do patubuh malas ni uhur sedo keadaan. Memang ningon ibolus hita do bagei ni halojaon ampa perobahan sadokah manggoluh i dunia on tapi anggo porsaya do hita bahwa holong ni Naibata lang ongga sirang humbanta pasti do tubuh malas ni uhur ampa semangat hidup. Ase dompakkon hita ma haganup na masa ibagas semangat haporsayaon ase ulang pesimis hita mangidah ampa mandalani goluh on.

b. Pori pe terbatas do panorang ni goluhta i dunia on tapi Naibata na sempurna ai domma pasirsirhon goluh na lang terbatas banta aima hagoluhan na sadokah ni dokahni ibagas Kristus. Totap ma hita berorientasi sorgawi ase ulang gabe galek hita mandompakkon bagei ni na masa bahkan halojaon bani goluh on.

c. Gabe malas ni uhur sibanggalan ma banta mambalosi Tuhan bani goluhta halani pitah Ia do hansa na boi paluahkon ampa mampargogohi hita bani hagalekon ampa keterbatasanta. Ulang ma sontou langkahta mangkorjahon na madear atap harosuh ni Tuhan i tongah-tongah ni na masa na idompakkon hita.

d. Gabe sisaksihon holong ni Tuhan ma hita bani halak na legan ase haganup jolma marhatengeran janah porsaya bani Naibata.

e. Haleluya No. 404 : 1 – 2   

 

Read 989 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top