HAPORSAYAON NA TERUJI PAROH MALAS NI UHUR (Ambilan 16 Juni 2019 1 Musa 22 : 1 – 12)

HAPORSAYAON NA TERUJI PAROH MALAS NI UHUR

Ambilan 16 Juni 2019

1 Musa 22 : 1 – 12 

 

1. Dob melalui proses na dokah ampa melalui bagei ujian haporsayaon, gabe ilayak-layakkon Naibata do anak bani Abraham aima si Isak humbani  parinangonni si Sara domu hubani padan ni Naibata. Naibata mansuhuni padan-Ni pori pe domma matua Abraham pakon parinangonni si Sara.

2. Selanjutni ilajou (nasah (Ibr) artini iuji) Naibata do use Abraham marhitei na isuruh manggalangkon anakni ai gabe galangan situtungon bani Naibata (ay.2). On merupakan situasi na sulit iarusi halani Naibata sandiri domma marpadan bani Abraham bahwa pabueion-Ni do ginomparni songon bintang na i langit sementara bani kenyataan anakni na sada ai pe maningon igalangkon use hubani Naibata. Secara logika bertentangan do padan ni Naibata humbani pangindoan-Ni manggalangkon si Isak. Tapi Abraham lang adong memprotes mase Naibata mangindo manggalangkon si Isak. Bahkan langsung do patarni ai ipalana halodeni pakon ipasirsir sagala na porlu domu hubani proses panggalangkonon bani si Isak anakni ai. Proses pardalanan na daoh (+ 80 km) manuju hu Moria, Abraham lang merubah keputusanni i pardalanan tapi setia bani keputusanni laho mangondoskon si Isak bani Naibata. Dob taridah ianan panggalangaon ai humbani na daoh isuruh si Abraham ma jabolonni pakon halode soh ijai janah ia pakon si Isak ma manoruskon pardalanan manuju ianan panggalangon ai. Adong dua pernyataan ni Abraham. Na parlobei hubani jabolonni: ijon ma hanima soh, hanami laho lobe martonggo dob ai mulak pe use hanami (ay.5), na paduahon balosni hubani si Isak: ‘Sai pasirsiron ni Naibata do Bani sada biribiri bahen galangan situtungon, ambia’ (ay.8). Hunjon taridah ma haporsayaon ni si Abraham bahwa gok ibagas kuasa do Naibata haganup. Pori pe igalangkon si Isak, porsaya do Abraham markuasa do Ia pasaudkon padan-Ni mambahen ginomparni gabe bangsa na banggal. Haporsayaon ni Abraham memampuhonsi mandalani proses na sangat sulit laho manggalangkon anakni ai. Sekaligus pataridahkon paruhuron ni Abraham na biaran janah balosan hubani Naibata sebagai na mambere anakni ai daripada hubani sibere-bere ni Naibata aima si Isak anakni ai. Haporsayaon ni Abraham bani Naibata mampu manaluhon egoni, logikani, perasaan hajolmaonni ampa kesedihanni.

3. Dob ipasirsir ianan panggalangon isangkut si Abraham ma anakni ai laho igalangkon janah tanganni pe domma jolom bani pisou laho manayat anakni ai. Sanggah sonai ma ibogei Abraham sorani malekat ni Naibata “Abraham, Abraham!, ulang madras tangan ho bani dakdanak in, anjaha ulang bahen barang aha hu bani, ai domma Hubotoh na ihabiari ho do Naibata, anjaha lang mangengkar ho mambere anakmu sisada-sada in Bangku” (ay.11-12).  Hunjon gabe talar ma bahasa Naibata lang ongga mansurahan na lang madear bani Abraham. Sekaligus paingatkon bahwa haporsayaon hape lang sekedar hata tapi maningon do taridah marhitei goluh ampa pambahenan na setia mambalosi hata ni Naibata walau pun sipata melalui proses na sangat sulit. Bahkan haporsayaon na iharosuhkon Naibata maningon do haporsayaon na teruji na lang urah goyah pori pe sipata mandalani paruntolon ampa hamaholon. Na pasti, markuasa do Naibata mambere jawaban ampa patalarhon holong-Ni hubani halak na sintong-sintong porsaya. Anggo ipangindo Naibata si Isak humbani si Abraham sedo na mararti Naibata sihol mambuat aha na adong bani Abraham, tapi Ia sihol mangidah uhur ampa kesetiaan ni si Abraham marhaporsayaon hu-Bani do.

 

4. Refleksi

a. Haporsayaon na galek aima na urah mangosei bani hata ni Naibata ;  haporsayaon na biasa-biasa aima na sirsir mandalankon hata ni Naibata sanggah bani kondisi nyaman tumang ; tapi haporsayaon na teruji aima na sirsir mandalankon hata ni Naibata age bani kondisi sulit bahkan pergumulan na borat. Haporsayaon na iharosuhkon Naibata aima haporsayaon na teruji janah bani sidea do ipasaud Naibata bagah-bagah pakon holong-Ni.

b. Haporsayaon bani Naibata do mambahen hampung uhur ampa langkah mandalankon hata-Ni pori pe melalui keadaan/proses na borat. Ulang ma pitah mata ni angkulanta buka tapi buka ma tongtong mata ni haporsayaonta ase boi iamenhon hita bahwa lang ongga isurahon Naibata hasedaon banta tapi sebalikni hadearon ampa pasu-pasu do.

c. Memang gati do suhar pangahapta hata ni Naibata bani ahap hajolmaon. On ma mambahen gati jolma manlembang bahkan manadingkon haporsayaonni. Bahkan dunia selalu do menggoda hita tarlobih sanggah mandompakkon hamaholon ase itundalhon hita hata ni Tuhan janah ase isangkal hita haporsayaonta. Bahkan dunia selalu menawarhon kenikmatan banta bahkan sipata tawaran ai logis tumang do secara hajolmaon dengan tujuan ase itundalhon hita hata ni Tuhan. Ulang ma ra hita tergoda halani i balik ni segala kesulitan pasti do adong malas ni uhur ampa pasu-pasu na ipasirsir Naibata asal ma totap hita setia mandalankon hata-Ni. 

Read 1383 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top