ROH MA BANI NAIBATA, SIPALUAH DO IA BANI NA DOYUK (Sibasaon 26 Mei 20119 Psalmen 102 : 2-3, 13-23)

ROH MA BANI NAIBATA, SIPALUAH DO IA BANI NA DOYUK

Sibasaon 26 Mei 20119

Psalmen 102 : 2-3, 13-23

1. Ambilan on aima tonggo ni parpsalmen hubani Naibata sanggah ibagas hasosakan. Isadari bahwa tanpa campur tangan ni Naibata tarbador bahkan matei mando ia halani lang margogoh ia paluahkon dirini humbani hasosakan ai. Halani ai na ipangindo ase itangihon Naibata ia halani ihaporsayai gogohan do Naibata marimbang haganup kuasa na mambahen tarsosak ia. Ihaporsayai do homa bahwa marsundut-sundut do holong pakon kuasa ni Naibata, sadokah ni dokahni do Ia marparatas (13). I tongah-tongah ni panorang ampa na masa na marubah-ubah i tanoh on tapi kuasa ni Naibata lang ongga mubah. Ihaporsayai parpsalmen bahwa pori pe keadaanni gok ibagas hadoyukon tapi adong do Naibata na gogoh laho paluahkonsi. Bani na roh ia martonggo hubani Naibata, ia lang ragu bani kuasa ampa holong ni Naibata tapi domma itanda janah ihaporsayai bahwa sirsir do Naibata marpanatap (ay.20). Bahkan idingat do janji ni Naibata bahwa marpanatap do use Naibata bani bangsa-Ni (14, bd.Pslm 14:7). Parpsalmen lang ragu mangondoskon goluhni ampa sitarononni hubani Naibata tapi roh do ia ibagas na mardingat ampa mangkaporsayai janji atap hata ni Naibata. 

2. Selanjutni ipadas parpsalmen do bani tonggoni ase marpanatap Naibata bani Sion na dob mareong (14-15). Sion isobut do homa kota Allah, ianan ni Naibata manrajai ampa manramotkon bangsa-Ni. Tapi iidah parpsalmen bani zamanni bahwa huta Sion (Jerusalem) ternyata domma maseda/mareong. Keadaan on gabe kesempatan banai bangsa-bangsa parbegu menganggap bahwa lang markuasa be Naibata ni Israel halani domma mareong huta Jerusalem. Halani ai parpsalmen mangindo ase ipauli use Sion na dob maseda ai ase ulang marmapas ni uhur bangsa parbegu tapi ase gabe dihut sidea mangidah kuasa hasangapon ni Naibata (16-17). Ibotoh parpsalmen do tangkas bahwa gogohan do Naibata marimbang ganup kuasa na i tanoh on na isombah bangsa sipajuh begu-begu.  

3. Ihaporsayai parpsalmen bahwa parseda ni huta Sion sedo na mararti na lang markuasa Naibata atau gagal Naibata manramotkon huta ai tapi halani na itadingkon pangisini huta ai do Naibata atau lang ipasangap sidea Naibata i huta ai. Naibata na pansing lang ra marianan i huta na gok ibagas habutakon ampa dosa. Halani ai ihasiholhon parpsalmen do pemulihan ni huta Sion ase tarbogei use ijai goran ni Jahowa, puji-pujian ampa pambalosion bani Jahowa (22-23). Jadi pemulihan kota Sion sekaligus do homa pemulihan iman ni bangsa-Ni gabe sipambalosi use hubani Naibata. Tonggo lang sekedar padaskon pangindoan tapi sekaligus marisi kemauan sirsir ipabayu Naibata hauhuron ampa goluhni jolma sipartonggo. Goluh ni sipartonggo ningon do lambin bayu, artini: lambin margoluh bani na iharosuhkon Naibata. Lang boi pitah rajin martonggo tapi biak lalap biak na lama.  

4. Memang isadari parpsalmen do bahwa pemulihan ai boi terjadi sedo halani dear gabei ni jolma atau bangsani tapi halani paridop ni uhur do Naibata bani halak na doyuk termasuk sipardosa anggo sirsir ibagas toruh ni uhur ampa panolsolion diri roh hubani Naibata. On ma dasar ni parpsalmen roh mangindo atau martonggo hubani Naibata. Pori pe domma tading batu atau ping-puing huta ai tapi marpanatap do use Naibata. Pori pe gok dosa janah doyuk jolma in halani dosani, anggo roh hubani Naibata sirsir do Naibata pabayuhon ampa paluahkon.

5. Refleksi

a. Lang suman padaskon pangindoan hubani na lang itandai hita. Sonai do homa bahwa lang talup hita mangindo ibagas tonggo hubani Naibata anggo lape tangkas itanda janah ihaporsayaai hita Ia. Roh ma hita martonggo ibagas haporsayaon.

b. Sasintongni hita do huta Sion ai, ianan ni Naibata marhitei Tonduy-Ni. Anggo marianan do Tonduy ni Naibata ibagas hadirionta ijai do lambin talar iidah janah iahapkon hita holong ni Naibata na totap marmuduhon goluhta. Na porlu ievaluasi hita, adong ope ibere hita ianan ibagas uhurta bani Tonduy ai? Anggo Tonduy ai do manrajai ampa mambobai hita akan terjadi bahwa masalah na banggal gabe etek hansa iidah hita tapi anggo lang marianan be Tonduy ai banta maka masalah na etek pe gabe banggal ma iidah hita.  

c. Anggo Naibata na bertindak, haganup na mareong (pergumulan/sitaronon na borat) na iahapkon hita boi do gabe hampung. Halani ai kata kunci bani goluh on aima: manggoluh janah mardalan ma hita rap pakon Naibata, sirsir ma ibobai Naibata. Ningon ihaporsayai hita bahwa gogohan do Naibata humbani haganup na sihol pagalekkon uhur ampa langkahta.

d. Haleluya No. 117 ; 1 – 3   

Read 731 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top