MARTUAH MA NA PORSAYA AGE PE LANG IDIDAH! (Ambilan 21 April 2019 (Paskah) Johanes 20 : 24 – 31)

MARTUAH MA NA PORSAYA AGE PE LANG IDIDAH!

Ambilan 21 April 2019 (Paskah)

Johanes 20 : 24 – 31 

 

1. Dob matei Tuhan Jesus bani hayu parsilang pusok tumang do uhur ni susian halani kehilangan Guru, idola janah iarusi sidea lang adong be kelanjutan ni horja ni sidea sebagai susian. Lape tararusi sidea aha na dob ihatahon Tuhan Jesus hinan bahwa na maningon puho do Ia bani ari patoluhon. Pusok ni uhur on berubah gabe malas ni uhur dob iparjumpahkon Tuhan Jesus sidea dob puho Ia. Peristiwa on semakin menyakinhon susian bahwa aha na dob ihatahon Tuhan Jesus hinan pasal diri-Ni sintong do haganup. Parpuhoon menjadi bukti domma italuhon Tuhan Jesus kuasa ni dosa ampa hamateian.

2. Tomas na lang rap pakon susian sanggah iparjumpahkon Tuhan Jesus sidea ternyata lape porsaya pori pe domma ipatugah hasomanni bahwa sintong do domma puho Tuhan Jesus. Mase lang riap Tomas pakon susian sanggah roh Tuhan Jesus? On idasari pemahaman ni Tomas bahwa status sebagai susian domma berakhir atau bubar dob matei Tuhan Jesus sehingga ia manadingkon susian na legan ai. Baru pe dob bergabung use ia jumpahsi barita pasal parpuhoon ni Tuhan Jesus bahkan Tuhan Jesus sandiri patuduhkon bokas ni paku pakon tanja na bani angkula-Ni sanggah tarsilang. Peristiwa on sihol mangajarhon porluni persekutuan, anggo martumpu kuria, hadir do ijai Tuhan Jesus. Ulang itadingkon partumpuan ni halak Kristen. Bani persekutuan ai do hita boi pajumpah pakon Tuhan Jesus. Persekutuan memiliki makna patoguhkon haporsayaon songon na dob ialami susian.

3. Marhitei na langsung ipatuduhkon Tuhan Jesus diri-Ni hubani si Tomas na bani mungkahni lang porsaya, sobali meyakinhon Tomas pasal peristiwa parpuhoon-Ni, sekaligus mangajarhon hubani jolma bahwa sintong do domma puho Ia humbani na matei. Tuhan Jesus lang marosuh anggo iraguhon jolma parpuhoon-Ni halani ijai do puncak ni horja-Ni na domma manaluhon sorot ni hamateian ampa dosa. Marhitei parpuhoon do gabe lang be soya Ambilan Na Madear. Tuhan Jesus lang marosuh anggo susian lang porsaya bani hamonangan-Ni halani tugas ni susian lang pitah mambaritahon Ambilan Na Madear tapi na manaksihon haporsayaonni do homa bani dunia on.

4. Kwalitas atau nilai haporsayaon ni na langsung mangidah Tuhan Jesus (Tomas) secara fisik pakon na porsaya pori pe lang mangidah Tuhan Jesus secara fisik ternyata lang moru ai nini Tuhan Jesus do: ‘Martuah ma na porsaya age pe lang ididah!’ (ay.29). Peristiwa Tomas ningon ipetik hita sebagai parlajaran na harga bahwa holong ni Tuhan Jesus lang moru banta pori pe lang iidah hita Ia secara fisik. Lang boi be homa ibahen hita alasan songon si Tomas lang porsaya halani lang mangidah halani domma ibere Tuhan Jesus jaminan: martuah ma na porsaya age pe lang ididah.

5. Kata kunci bani ambilan on aima porsaya bani hamonangan ampa parpuhoon ni Tuhan Jesus. Isuratkon haganup kisah pakon horja ni Tuhan Jesus tujuanni ase porsaya jolma in (ay.31). Ase marhitei na mambasa horja ni Tuhan na isuratkon bani Bibelta, ijai do boi bertumbuh haporsayaonta, lang be halani na mangidah secara fisik. Lang boi be beralasan gabe lang porsaya halani lang ongga mangidah Tuhan Jesus secara fisik halani domma ipaondos surat (Bibel) banta dalanta laho porsaya halani humbani na manangar Ambilan do roh ni haporsayaon. Kuasa ni Tuhan Jesus na dob monang manaluhon hamateian totap do hadir age das bani panorang on asal ma porsaya hita hu-Bani. Na martuah sedo pitah na mangidah Tuhan Jesus secara fisik tapi anggo porsaya bani hamonangan-Ni do. Martuah mararti jumpahan ulih na harga aima hagoluhan. Songon Tuhan Jesus na pitah matei sahali tapi manggoluh use sadokah ni dokahni, sonai ma na porsaya hu-Bani jumpahan hagoluhan na sadokah ni dokahni.

 

6. Refleksi

a. Parpuhoon ni Tuhan Jesus gabe sada bukti lang be markuasa hamateian bani na porsaya. Ase sihabiaran lang be sitaronon atau hamateian tapi anggo lang porsaya hu-Bani do. Anggo domma porsaya hita lang be hamateian ujung ni goluhta tapi hagoluhan na sadokah ni dokahni do.

b. Lambin bertumbuh ma haporsayaonta marhitei na ringgas mambasa ampa manangihon Ambilan Na Madear. Haporsayaonta terbangun lang be halani na pajumpah secara fisik pakon Tuhan Jesus. Halani ai ulang ma halani berbagai kesibukan gabe melus haporsayaonta halani hurang mambere panorang manangihon hata-Ni. Haporsayai hita ma sintong do haganupan hata ni Tuhan in.

c. Lang iharosuhkon Tuhan Jesus anggo isobut susian-Ni atau Kuria tapi lalap lang porsaya hu-Bani. Gabe halak Kristen na porsaya ma hita. Sebagai na porsaya idilo do homa hita dihut manaksihon hamonangan ni Tuhan Jesus marhitei goluh age parsahapta.

d. Haleluya No. 70 ; 1 – 3 

Read 591 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top