AMEN BANI HAGANUP HORJA NI NAIBATA (Sibasaon 17 Pebruari 2019, Job 28 : 20 – 28)

AMEN BANI HAGANUP HORJA NI NAIBATA

Sibasaon 17 Pebruari 2019

Job 28 : 20 – 28 

1. Job ikenal sebagai sahalak na daulat janah na totap setia hubani Naibata bani panorang sonang age susah. Haporsayaonni mampu bertumbuh sanggah sonang age sanggah susah. Sadar do homa ia bahwa humbani diri ni jolma lang mampu mangukur kuasa ampa rencana ni Naibata. Halani ai prinsip Job, bani ganup na masa iakuhon bahwa lang ongga salah Naibata. Naibata do na berotoritas bani ganup dunia on. Sitarononni patubuhkon panandaionni pasal keterbatasan ni jolma sehingga isimpulhon bahwa tanpa kehadiran pakon holong ni Naibata sisoya-soya do goluh ni jolma in.

2. Ambilan on aima balos ni Job bani hasomanni sekaligus pangakuanni pasal kuasa habanggalon ni Naibata. Pangakuan on ipadas justru sanggah marsitaronon na borat ia. Isadari Job bahwa ponop do hapentaran ampa pangarusion bani ganup halak na manggoluh (ay.21), maksudni: marbeda do ukuran ni na sintong ampa na salah, na dear ampa na masambor humbani sisi pangidah ni jolma ampa humbani pangidah ni Naibata. Na sintong atap na madear manurut jolma lape tontu sintong janah dear bani Naibata. Halani ai isimpulhon do bahwa jolma na marhapentaran aima uhur na sirsir marhabiaran mangidah Jahowa do (ay.28). Marhabiaran mangidah Jahowa mararti: mengaku janah porsaya bahwa pitah gok bani Jahowa do haganup na masa. Mararti do homa sirsir sipambalosi bani Jahowa bani ganup na masa. Pori pe sanggah gok bani paruntolon ulang ma mintor isimpulhon sebagai hasedaon tapi porsaya bahwa lang ongga ipaturut Jahowa halak na marhatengeran hu-Bani. Bani ay. 22, ipatugah bahwa nagori toruh ampa hamateian mangkatahon: ‘Domma ibogei hanami namin burintikni (desas-desusnya)’. Maksudni jolma memiliki keterbatasan janah matei do bani panorangni. On merupakan bukti kefanaan ampa keterbatasan ni jolma. Tapi peristiwa hamateian gabe bukti bahwa lang saguru bani jolma in goluhni tapi saguru bani Naibata do. Sahebat-hebatni atau sapentar-pentarni jolma, tapi anggo domma matei mulak gabe orbuk ma ia. On sekaligus mambuktihon hagalekon ni jolma sehingga lang layak menyatahon na sintong pitah humbani ukuran pingkiran ni jolma.

3. Ipatangkas use pasal kuasa ni Jahowa domu hubani horja-Ni na manompa ganup tanoh on janah na markuasa bani ganup na tinompa, musim ampa ianan (23-27). Lang adong na lingot bani Jahowa janah Ia do homa na markuasa mengendalihon haganup alam ase boi atur. Domu hubani pengakuan in ma Job lang ra menyalahkon Naibata pori pe sanggah borat sitarononni. Pangakuan na sonin ma homa mambahen Job sirsir mengevaluasi goluhni, maksudni: bani ganup na masa lobih ihaporluhon do ase goluhni totap marhabiaran bani Naibata. Lang ra sirang ia humbani Naibata pori pe sanggah marsitaronon. Dearan do pori pe marsitaronon na borat tapi totap ibagas Jahowa dari pada marsonang-sonang hape lang be marhabiaran bani Jahowa halani terbatas do jolma in mambotoh hadobanni use. Halani ai Job sadar bahwa na patut do Jahowa mambahen aha na madear nini uhur-Ni bani goluhni jolma. Jadi ukuran na madear sedo anggo sadalan bani rosuh ni jolma tapi aha na iharosuhkon Naibata do. Jolma lang layak mengkritisi horja ni Jahowa tapi sikap sidearan aima manjalohon haganup na masa ibagas na porsaya bani Jahowa do. 

4. Domu hujin jolma in ningon memiliki hikmat marhitei na sirsir mardalan bani rencana ampa hata ni Jahowa janah surut humbani hajahaton (ay.28). Na marhapentaran aima jolma na lang ia sandiri manontuhon langkahni ampa sura-surani tapi na sirsir mangamenhon ampa paturutkon Naibata na mambobai langkahni. Lang ra mambahen kesimpulan bahwa sesuatu buruk atau baik humbani pingkiranni tapi porsaya bahwa anggo ibagas biar bani Jahowa do manggoluh, Jahowa do homa na pasirsirhon na madear lobih humbani aha na boi ipingkiri secara hajolmaon. Halani ai na utama sedo sonaha keadaan tapi sonaha goluh atau sikap hidup do. Lobih mengutamahon sikap hidup na marhabiaran bani Naibata dari pada mencari hidup nyaman na bersifat sementara.

5. Refleksi

a. Setia mambalosi Naibata sanggah kondisi nyaman dear ma ai, tapi haporsayaon na sintong aima anggo setia homa age sanggah marsitaronon.

b. Marhabiaran bani Naibata janah manggoluh ibagas hasintongan bani ganup na masa jauh lebih berharga ampa bernilai ibandingkon humbani haganup na ianggap jolma in harga i dunia on.

c. Pitah marsura-sura ampa marhorja do hita tapi Naibata do na mambere buahni. Halani ai aha pe sura-sura ampa horjanta totap ma ibagas rosuh ampa pambobai ni Naibata.

d. Pori pe gati ianggap dunia on hita na oto halani marhabiaran bani Naibata, ulang etek uhurta halani marbeda do penilaian ni dunia on humbani penilaian ni Naibata.

e. Haleluya No.  137 ; 1, 3, 5  

Read 376 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top