JAHOWA DO PARMAHAN BOLON BANTA (Sibasaon 08 April 2018, Psalmen 23 : 1 – 6)

Sibasaon 08 April 2018

Psalmen 23 : 1 – 6 

JAHOWA DO PARMAHAN BOLON BANTA

1. Ambilan on aima psalmen ni Daud na marisi hasaksian pasal kuasa ampa holong ni Naibata na tongtong marmahani goluhni. Gati do ialami Daud ancaman humbani musuhni halani kesetiaanni mangirikkon Naibata tapi bani ganupan ai iahapkon do na lang ongga itadingkon Naibata ia bahkan isaksihon do homa bahwa lang markuasa munsuhni atau parjahat parseda goluhni. Halani ai bani ganup na masa iakuhon do bahwa maningon mardalan do ia bani dalan na ipatuduhkon Naibata halani ijai do boi jumpahsi gogoh ampa malas ni uhur. Parpsalmen memiliki komitmen untuk totap margoluh ibagas hapintoron pori pe aha na masa. Ia lang ra larut mangirikkon tahi atau dalan ni parjahat pori pe gabe ihagigihon parjahat ia halani ai. 

2. Sadalan hujin iakuhon do homa bahwa rasa aman lang itontuhon ija ia marianan tapi nini ‘age pe mardalan au bani lombang bagas ni hagolapan, seng mabiar ahu, ai Ham do mangkasomani au’ (ay.4). Lombang bagas hagolapan gati iartihon goluh na sangat borat bahkan ipausih hubani jolma na dob matei. Tapi bani ianan ampa keadaan na sonai pe iakuhon do bahwa lang mabiar ia. Hatahonon rasa aman bani parpsalmen sedo itontuhon ianan ampa keadaan tapi anggo domma rap pakon Naibata do ia. Ia lang ongga merasa lungunan bani ianan na lungun halani adong do Naibata manungkoli ampa manramotkon. Ia lang gobir age ilobei ni munsuh halani Naaibata do sinjata ampa gantar bani (ay.5). Iakuhon par-psalmen, ‘sirnib do panginumanku’ (ay.5), maksudni: tuk do gogoh pakon kuasa ni Naibata manjaga ia humbani haganup keadaan ampa munsuh. Bahkan ia boi menikmati malas ni uhur pori pe buei ancaman anggo domma rap pakon Naibata.

3. Ipatugah do hubungan ni Naibata pakon par-psalmen sebagai Parmahan hubani biri-biri. Artini, sadar do parpsalmen na galek do ia janah lang mampu paluahkon dirini humbani ganup ancaman anggo humbani kekuatanni usih songon biri-biri na rawan bani ancaman tanpa kehadiran ni parmahan. Par-psalmen lang mangunsagah bani gogohni tapi memilki sifat martoruh ni uhur i lobei ni Naibata. Sebagai biri-biri, par-psalmen totap do mambuka goluhni bani pambobai atau pandu ni Parmahan aima Naibata. Na idalankon bani goluhni sedo aha na ibagas pingkiranni sandiri tapi aha na ihatahon Naibata do. Ia lang ra mamaksahon kemauanni tapi totap palobeihon kemauan ni Naibata. Marhitei sikap na sonai ma ialami kekuatan ampa keamanan na dahsyat halani Naibata do na manjaga ampa marmahanisi.

4. Marhitei pengalaman rohani ai ipatugah par-psalmen do homa sihol ni uhurni ase marianan ia i rumah ni Jahowa sadokah ni dokahni (ay.6). Rumah ni Naibata aima ianan marlajar ampa manjalo hata ni Naibata, ianan mamuji Naibata, ianan martarimakasih bani Naibata. Sonin ma sikap ni par-psalmen na totap siholan janah horahan manangihon hata ni Naibata. Lambin marianan hata ni Naibata ibagas hadirionni, lambin iahapkon do lambin margogoh ia janah lambin marmalas ni uhur. Hata ni Naibata do na manggoki uhurni lang be sora ni dunia on. Janah marhitei aima homa ia mambahen kesimpulan bahwa goluhni maningon do totap mamuji pakon pasangapkon goran ni Naibata bani ganup ianan ampa na masa.

5. Refleksi

a. Sebagai halak na porsaya, gati do ialami hita ancaman humbani munsuhta aima halak parjahat na i dunia on. Bani keadaan na sonai ningon totap ijaga hita jati dirinta sebagai bangsa ni Naibata, ulang gabe iirikkon hita dalan ni parjahat dengan tujuan mencari kenyamanan halani kenyamanan na semu do in.

b. Jahowa do siparmahan banta. Halani ai posisihon hita ma totap dirinta sebagai biri-biri ni Naibata na setia manangar ampa mandalankon hata ni Naibata ase boi terluput hita humbaani ganup ancaman na sihol parsedahon goluh age haporsayaonta.

c. Lambin bohali hita ma dirinta bani hata ni Naibata halani marhitei Hata ai do ibobai goluh age langkahta hubani hadearon ampa haluahon. Ulang ma tanginan bani sora ni dunia on marimbang bani sora  atau hata ni Naibata.

d. Domma ijamin Naibata hagoluhan ampa haluahonta ronsi das bani goluh simagira marhitei Tuhan Jesus. Halani ai ulang ma halani biarta bani na masa i dunia on gabe itundalhon hita use Naibata Parmahanta ai. Anggo manggoluh do hita rap pakon Naibata, iparorot do hita tongtong.

e. Haleluya No. 118 : 1 – 3 

 

Read 697 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top