MARMALAS NI UHUR BANI HORJA NA MADEAR (Ambilan 31 Maret 2019 Titus 2 : 11 – 14)

MARMALAS NI UHUR BANI HORJA NA MADEAR

Ambilan  31 Maret 2019

Titus 2 : 11 – 14  

1. Mananda diri aima sada sikap na madear sehingga ibotoh hita memposisihon diri ampa sikap na topat. Bani paradaton misalni, anggo ibotoh janah isadari hita dirinta sebagai boru maka hobas ma i rumah ni tondongta. I lobei ni Naibata pe porlu panandaion diri. Marhitei na sonin ma ibotoh hita sonaha do bersikap na talup i lobei-Ni. Ipatugah bahwa humbani dirinta ampa goluhta, sasintongni hita aima jolma pardosa sehingga talup do matei halani upah ni dosa aima hamateian. Tapi bani keadaan na sonai ma ipatalar Naibata holong-Ni marhitei Tuhan Jesus na sirsir gabe jolma ase boi Ia matei manggantihkon hita. Na aturan hita do matei halani hita do jolma pardosa, tapi uhuman hamateian ai domma iambil alih oleh Tuhan Jesus ase lang be matei hita halani dosanta. Nini, ‘Domma mulgap idop ni uhur ni Naibata bahen haluahon ni ganup jolma’ (ay.11). Mulgap mararti talar, domma sirsir haluahonta marhitei Tuhan Jesus. Sadalan hujin status atau hajongjonganta nuan i lobei ni Naibata lang be sigilaan tapi domma gabe na dob ipaluah marhitei idop ni uhur-Ni. Domu hubani status na baru in ipangindo ase manggoluh janah marparlahou na baru hita sebagai jolma na dob ipaluah. 

 

2. Domu hubani perobahan statusta ai ipatugah do sonaha hita patut margoluh na baru i lobei ni Naibata: 

 

a. Sirsir manulak haganup hisap ni angkula ampa hajahaton. Idop ni uhur ai domma manirang hita humbani biak ni dosa ampa hajahaton. Gogoh laho manulak hisap ni angkula / hajahaton ai pe doma ipsirsir Naibata. Artini, idop ni uhur ai dihut mamampuhon hita manaluhon hajahaton janah boi manggoluh ibagas hapormanon, hapintoron ampa hadaulaton (adil dan beribadah). Hatahonon, lang boi be hita maralasan mangkorjahon dosa ampa hajahaton halani keadaan halani bani prinsipni domma ipasirsir gogoh banta manaluhon dosa. 

b. Manggoluh ibagas hapormanon, hapintoron ampa hadaulaton domma gabe biak banta. Anggo isobut biak mararti totap taridah pori pe berubah-ubah na masa i dunia on. Biak na madear ai lang bergantung bani keadaan tapi bani ganup keadaan hita totap tampil sebagai jolma na porman, pintor ampa marhadaulaton. Artini, goluhta ningon gabe goluh na beribadah atau na berbakti hubani Naibata, artini: bani ganup keadaan ningon marsangap Naibata marhitei goluhta. Mase? Halani Ia do na dob manobus (‘mamboli’) hita humbani kuasa ni dunia on sehingga domma Ia simada hita. Halani ai maningon rosuh-Ni na saud bani goluhta. Goluhta lang be berpusat bani dirinta ampa dunia on tapi domma berpusat hubani Naibata pori pe i dunia on ope hita marianan. 

c. Idop ni uhur ai dihut patubuhkon pangarapan bani partalar ni hamuliaon ni Naibata ampa Kristus na sihol ipatalar bani parrroh-Ni paduahalihon. Pangarapan ai berlaku setiap saat, maksudni: bani ganup panorang do hita ningon siap paimahon atau marjaga-jaga marhitei na totap manggoluh ibagas hapormanon, hapintoron ampa hadaulaton halani lang binotoh sadihari panorang parroh ni Tuhan ai. Marpangarapan mararti homa goluhta lang be fokus bani aha na adong i dunia on tapi fokus hubani partalar ni hasangapon bani parroh-Ni Tuhan do. Mangkargahon goluh na iharosuhkon Tuhan jauh lebih penting marimbang age aha pe na adong i dunia on. Hita lang ra manadingkon Tuhan halani mamparayak na i dunia on. Pori pe idagei hita ope hamaholon totap do malas uhurta halani ibotoh hita sedo dunia on tujuan ni goluhta tapi hasangapon na sihol ipatalar Tuhan ai do. Pori pe sipata loja bani horja na madear lang halani ai moru semangatta mangirikkon Tuhan. Malas ni uhur sibanggalan lang be dunia on tapi haluahon na dop ipasirsir Tuhan Jesus do. Domu hujin, manggoluh ibagas hasintongan lang be halani na tarpaksa tapi domma gabe horja malas ni uhur. Pori pe i dunia on ope hita manggoluh tapi biakta lang be sarupa pakon dunia on tapi domma marbiak hapansingon. Hita lang pitah na marugama Kristen tapi na margoluh hakristenon do homa. Hakristenon ai lang sekedar menghias nama tapi menghias sikap ampa cara hidup do. Pori pe lang jumpah hita haganup upah ni halojaonta mangkorjahon na madear i dunia on, lang ai mangorui semangatta mangirikkon Tuhan halani domma adong pangarapanta bani upah na maharga na dob ipasirsir Naibata banta.

 

3. Refleksi

 

a. Marbatas do panorangta manggoluh i dunia on, lang manongtong hita i dunia on. Anggo marujung goluhta marsirang ma hita humbani ganup na i dunia on janah lang adong be na boi ibahen dunia on hubanta. Tapi marhitei idop ni uhur ni Naibata lang be hamateian ujung ni goluhta, domma ipasirsir hagoluhan na manongtong banta. Halani ai gok ma uhurta bani pangarapan haluahon na humbani Tuhan. Pakei hita ma panorang ni goluh na ibere Tuhan lang pitah mamparayak na i dunia on tapi ase lambin bayak bani sagala horja na madear. Pangkargahononta bani haluahon na dob ipasirsir Tuhan taridah do humbani sonaha hapongkutonta mangkorjahon horja na madear na iharosuhkon Tuhan.

b. Anggo ihatahon hita Eak bani Tuhan maningon siap do homa hita mangkatahon Lang hubani dosa ampa hajahaton. Iporluhon tekad ase ulang samar-samar hakristenonta. Ulang ma mardua bohi hita tapi lambin taridah ma jati dirinta na jelas sebagai halak na porsaya.

c. Ningon isadari hita bahwa domma itobus Naibata hita humbani gomgoman ni dosa ampa sibolis. Halani Naibata do na manobus hita, Ia do simada hita. Sebagai milik ni Naibata maningon rosuh ni Naibata na saud bani ganup goluhta. Sihol ma rosuh ni Naibata na gabe rosuhta, lang be rosuh ni dunia on.

d. Haleluya No. 503 : 1, 2, 4 

Read 620 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top