MARTORUH NI UHUR I LOBEI NI NAIBATA (Sibasaon 15 September 2019 Jesaya 57 : 14 – 21)

MARTORUH NI UHUR I LOBEI NI NAIBATA

Sibasaon 15 September 2019

Jesaya 57 : 14 – 21      

 

1. Iuhum Naibata do bangsa Israel das hubani na tarbuang hu Babel halani hajahaton ni sidea, halani na lang ra sidea manangar sipaingat ampa hata ni Naibata. Ternyata uhuman ai bukanlah akhir tapi cara na ibahen Naibata mendidik ase ibotoh sidea bahwa hamagouan do ulih ni na mangkorjahon dosa ampa hajahaton. Tarbuang sidea hu Babel sedo halani na gogohan halak Babel marimbang Naibata tapi na iondoskon Naibata do sidea iparjabolon halak Babel halani hajahaton ni sidea. Ibuktihon do ai marhitei na ipatalar Naibata do use holong-Ni marhitei na paluahkon sidea hun habuangan Babel.

2. Tapi dob mulak sidea hu Jerusalem ternyata masalah na ihadapi sidea lape salosei halani jumpah sidea do kota Jerusalem domma hancur bahkan domma adong homa bangsa na legan na mangiankon huta ai. Halani ai tubuh do use pusok ni uhur halani manurut sidea lang mungkin boi sidea manggoluh janah menuju masa depan bani huta na dob mareong ai. Domu hujin ma bani ambilan on ipatugah bahwa hadir do tongtong Naibata mangkasomani sidea. Dengan tandas isobut ‘I nagori atas pakon bani na mapansing do Ahu marianan, tapi homa i lambung ni halak partonduy na marosak ampa partoruh ni uhur, ase Hupagoluh tonduy ni halak si toruh maruhur ampa halak partonduy na marosak’ (ay.15). Naibata aima na daoh/gijang (transenden) tapi Naibata na dohor do homa (immanen) bani halak na toruh maruhur. Naibata lang pitah na daoh tapi na dohor janah hadir bani pergumulan na sedang idompakkon bangsa ai. Kehadiran ni Naibata lang sekedar mambotoh aha na sedang ialami sidea tapi laho mamboan perobahan. Perobahan ai meliputi gogoh na baru, semangat na baru, pangarapan na baru bahwa lang hal na mahol bani Naibata paulihon kota Jerusalem na dob maseda ai. Ase pembangunan fisik kota Jerusalem menyatu do hubani pembangunan spiritual ni bangsa ai. 

3. Untuk membangun kota Jerusalem na dob mareong, maka sikap na ipindo aima toruh ni uhur ampa partonduy na marosak. Maksudni adong panandaion diri bahwa pitah marhitei pangurupion ni Naibata do ase boi sidea mambangun huta na dob mareong ai. Martoruh ni uhur mararti sirsir mambere uhur ampa goluh ibobai Naibata, lang mangajamhon atau palobeihon pingkiranni sidea tapi porsaya bani kuasa ampa holong ni Naibata. Naibata lang marosuh bani jolma sigijang uhur na marhatengeran bani gogohni sandiri.

4. Ibere Naibata do jaminan ase ulang ragu sidea mandompakkon keadaan ai, nini ‘Damei, damei bani na daoh pakon na dohor, nini Jahowa, anjaha Ahu do na pamalum sidea’ (ay.19). Damei artini suasana na gok malas ni uhur ampa olob-olob halani pasu-pasu ampa haluahon na humbani Naibata. Anggo isobut damei bani na daoh pakon na dohor mararti lang adong na terluput humbani damei ai. Sekaligus patugahkon bahwa kuasa ni Naibata meliputi haganup ianan pakon keadaan. Naibata do sumber ni damei ai sehingga lang porlu iraguhon. Halani ai ukuran ase boi jumpahan damei lang gogoh ni bangsa ai tapi halani holong ni Naibata do. Jolma na sirsir martoruh ni uhur (marhatengeran) hubani Naibata ipastihon jumpahan damei. Sonin ma Naibata mambere jaminan bani bangsa ai ase ulang biaran sidea mangidah masalah marimbang mangidah Naibata. Lambin dohor uhur ni sidea hubani Naibata lambin tubuh ma damei tapi anggo itadingkon sidea Naibata marhitei horja hajahaton lambin daoh ma homa damei ai (ay.21). Hatahonon, damei ai menyatu do hubani hauhuron ampa pangabak. Lang boi pitah sura-sura jumpahan damei tapi maningon do romban hubani goluh na marhamubahon. Ningon gabe parlajaran na harga bani sidea pengalaman masa lalu  bahwa pori pe sidea isobut bangsa ni Naibata tapi halani itadingkon sidea Naibata marhitei horja hajahaton gabe daoh do damei ai humbani sidea.

5. Igoki do kehadiran ni Naibata i tongah-tongah ni bangsa-Ni marhitei kehadiran ni Tuhan Jesus hu dunia on. Marhitei Tuhan Jesus haganup kuasa ni hagolapan, dosa ampa hamateian domma italuhon sehingga tubuh ma damei ampa haluahon. Ibere do homa gogoh pakon kuasa bani bangsa-Ni laho manaluhon dosa ampa hajahaton. Marhitei na sonai ma lambin taridah identitas ni bangsa ai sebagai bangsa ni Naibata.  

6. Refleksi

a. Ragam do na boi mambahen galek janah mabiar hita mandalani goluh on (masalah ekonomi, kesehatan, horja, keluarga, pnl). Sasintongni on ma cara na ipakei sibolis parseda goluhta marhitei na ihusipkon banta boratan do siporsanonta pakon gogohta. Tujuan ni sibolis ase mandolei hita janah roh hita mangindo pangurupion hubani. Ambilan on gabe patoguh uhurta bahwa banggalan do holong pakon kuasa ni Naibata pamonangkon hita marimbang haganup siporsanonta bani goluh on. Lang tarbador na mangunsagah bani Naibata.

b. Ase lambin bayu ma goluh ampa uhurta marhitei na lambin itadingkon hita biak-biak ni dosa janah mardalan bani atur ni Naibata. Anggo sonin prinsipta, bagei do cara ni Naibataa mangkasomani ampa paluahkon hita.

c. Ase iporluhon do homa panandaion diri ampa toruh ni uhur banta bahwa anggo humbani gogohta tarbador do hita sehingga lambin ihatengerhon hita pangurupion ampa kuasa ni Naibata bani goluhta.

d. Hadir do tongtong Tuhan mangkasomani hita. Ase tang sihabiaran lang be aha na masa atau sitaronon tapi anggo ipadaoh hita uhur ampa goluhta humbani Naibata do.

e. Domma ipaondos banta hata-Ni marhitei Tuhan Jesus, Ia ma totap pangguruanta ai Tuhan na marhamonangan do Ia manaluhon musuhta janah mangondoskon banta gogoh ampa haluahon na sadokah ni dokahni.

f. Haleluya No. 453 : 1 – 3 

Read 657 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top