UHUR NA IRAJAI HATA NI NAIBATA (Sibasaon 01 September 2019 Jeremia 31 : 31 – 34)

UHUR NA IRAJAI HATA NI NAIBATA 

Sibasaon 01 September 2019

Jeremia 31 : 31 – 34 

 

1. Ipadas nabi Jeremia do hata ni Naibata bani bangsa Israel tapi lang sirsir sidea mambalosi. On ma mambahen  tarbuang sidea hu Babel halani Naibata magigi do bani hajahaton ampa dosa. Tapi habuangan sedo ujung ni goluhni sidea tapi sada proses na ibahen Naibata menyadarhon sidea akibat ni dosa do. Dob tarbuang sidea ipatalar Naibata do use holong-Ni marhitei na ipadas hata-Ni ase mulak bangsa ai hu-Bani. Halani holong-Ni, ipabayu do goluh ni bangsa ai dengan cara mangondoskon hata-Ni lang be songon na sapari na tarsurat bani batu (marhitei na isuratkon si Musa) na gati iosei atau ilanggar sidea, tapi nuan nahkonon-Ni ma titah-Ni hubagas atei-atei ni sidea anjaha isuratkon ibagas uhurni sidea (ay.33). Tujuanni ase hata ai menyatu pakon goluhni sidea janah ase totap idingat sidea. Marhitei na sonai ma terjadi transformasi (hamubahon) bani bangsa ai humbani na manombah ganagana gabe manombah Naibata. Naibata do na berinisiatif mangkaholongi bangsa ai halani tangkas do ibotoh Naibata bahwa tanpa manuratkon hata ai ibagas uhur ni sidea urah do sidea lupa janah manundalhon Naibata na berakibat hamagouan bani sidea. Ase holong ni Naibata bani bangsa ai sedo dengan cara paturutkon sidea torus ibagas dosa tapi dengan cara mangubah uhur ni sidea do ase itundalhon sidea dosa halani dosa ai do na mambahen hasedaon. Artini, Naibata lang ongga solider bani dosa halani hagigi do dosa ai i lobei ni Naibata. Pori pe parholong Naibata tapi anggo totap do sidea mangkorjahon dosa hamagouan do ulih ni sidea halani dosa ai do na manirang sidea humbani holong ni Naibata. Ase holong ni Naibata inyatahon do dengan cara mangubah hauhuron ni sidea halani status ni sidea sebagai bangsa ni Naibata lang boi melegitimasi dosa ai.  

2. Marhitei na inahkon ibagas atei-atei janah isuratkon hata ai ibagas uhur ni sidea mararti Naibata sirsir marianan janah riap pakon bangsa-Ni halani hata ai do Ia. Marhitei hata ai ma Ia pabayuhon uhur pakon pingkiran ni bangsa-Ni ase ulang be terarah uhur ni sidea hubani dosa tapi terarah hubani Naibata ma. Mararti do ai Naibata sirsir mambobai uhur ni bangsa ase ibotoh sidea aha do harosuh ni Naibata ampa mampargogohi sidea mandalankon hata-Ni. Marhitei na ibere gogoh, lang be ianggap sidea horja na borat mangkagoluhkon hata ni Naibata tapi domma gabe horja malas ni uhur. Naibata mangubah  sisi pandang ni sidea, na sadokah on uhur na rosuh mangkorjahon dosa, nuan marubah ma gabe na rosuh mangkorjahon hata ni Naibata. Hunjon ma gabe tarbukti sidea sebagai bangsa ni Naibata. Marhitei na sonai haganup sidea domma boi langsung marjumpah pakon Naibata halani domma marianan hata ai ibagas uhur ni sidea bei. Artini, ulang be marsidalian halani hurang ni pambotoh, halani lang adong halak na legan mangajari ampa alasan na legan gabe lang mardalan bani hata ni Naibata (ay.34). Marhitei hata ai ma homa sidea boi marmalas ni uhur halani hata ai marisi barita bahwa Naibata sirsir mangkasomani sidea bani ganup na masa. 

3. Hagogok ni padan ni Naibata bani bangsa-Ni aima marhitei kehadiran ni Tuhan Jesus (Ia do hata ai) na sirsir roh hu dunia on (‘gabe daging ma hata in’) ase boi riap Ia pakon bangsa-Ni. Kehadiran ni Tuhan Jesus lang be pitah mangidopi  halak Israel tapi haganup jolma na tinompa-Ni do. Marhitei Tuhan Jesus domma isasap haganup dosa ni jolma sehingga jolma in lang be irajai dosa. Marhitei Tuhan Jesus lang be adong batas antara jolma pakon Naibata halani dosa ai do na manirang sidea pakon Naibata (ay.34). Marhitei daroh ni Tuhan Jesus ipaborsih do hauhuran ni jolma na domma irajai dosa gabe tubuh ma uhur na bayu. Hatahonon, Naibata lang menuntut utang dosa masa lalu ni jolma tapi na ibahen Naibata aima pasaloseihon utang ni dosa ai janah mambere uhur na baru ase itadingkon jolma in dosa ai. Marhitei Tuhan Jesus, jolma in domma gabe tinompa na baru, na dob ipabayu janah bangsa na dob ipaluah.

4. Refleksi

a. Anggo gati hita madabuh hubagas dosa, halani aha do ai?  Sasintongni sedo halani na lang ibotoh hita harosuh ni Naibata, sedo homa halani na lang margogoh hita mangkorjahon na madear halani domma isuratkon hata ai ibagas uhurta janah ibere Tonduy-Ni mampargogohi hita mandalankon hata ai. Jolma gati madabuh hubagas dosa aima halani gati iunjani-unjani uhurni hubani dosa ampa rosuh ni dunia on. Halani ai anggo terjadi hasedaon banta pangkorhon ni dosanta sedo halani na lang holong uhur ni Naibata banta tapi halani na lang sirsir do hita porsaya janah ibobai hata ni Naibata. 

b. Ase marhitei na dob isuratkon hata ai ibagas uhurta goluhta ari-ari pe totap ma lambin bayu na pataridahkon biak na madear. Anggo sipanganon roh dokahni gabe basi janah marbau, tapi goluh ni na porsaya roh dokahni lambin dai, bayu janah lambin torsa do. Setiap hari terjadi pertobatan atap hamubahon.

c. Anggo lang sirsir hita ibobai/ikendalihon hata ni Naibata sursar ma goluhta. Usih hubani kenderaan na ikemudihon jolma na lang mahir mengemudi sehingga berbahaya, sonai ma goluhta anggo lang ikendalihon hata ni Naibata. Martarimakasih ma hita hubani Naibata na mambere hata-Ni mengendalihon goluhta. Ulang ma homa pitah mambotoh ampa manluarhon hata ai tapi na sirsir ma homa irajai janah ibobai hata ai.

d. Marhitei na isuratkon hata ni Naibata ibagas uhurta gabe tangkas ma bahwa rap pakon Naibata do hita mandalani ampa mandompakkon haganup na masa. Tangkas ma homa ibotoh hita bahwa ibagas panramotion ni Naibata do tongtong goluhta (‘Providensia Dei’ ) janah tujuan ni goluhta pe domma ibagas rencana ni Naibata aima haluahon sonari ronsi na sadokah ni dokahni. Halani ai ulang be iparnaibata hita na i tanoh on (arta, jabatan, hapentaron, pnl.) tapi itadingkon hita ma haganup sagala bentuk gana-gana na i tanoh on.

e. Haleluya No. 353 : 1 – 3  

Read 749 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top