GOK HALONGANGAN DO DALAN NI NAIBATA (Sibasaon 18 Agustus 2019 Rom 11 : 33 – 36)

GOK HALONGANGAN DO DALAN NI NAIBATA

Sibasaon 18 Agustus 2019

Rom 11 : 33 – 36 

1. Ambilanta on aima sada doksologi (doding puji-pujian) bani Naibata halani habanggalon ampa kuasa-Ni na lang tardoudou, na lang boi iukur habotohon ni jolma. Ipatorang Paulus do on halani buei halak Jahudi panorang ai manganggap haotoon do pasal silang ni Kristus halani manurut sidea lang mungkin Tuhan iparsilangkon halani ianggap hiri do jolma na tarsilang. Lang tararusi sidea rusia ni Naibata marhitei silang ni Kristus. Domu hujin ipatorang do kuasa ni Naibata na lang tararusi jolma: 

a. Bagasni habayakon-Ni. On patugahkon bahwa Naibata do simada haganup na i tanoh on halani Ia do Sitompa haganup. Humbani habayakon ni Naibata do jolma in boi manggoluh. Iparmudu Naibata do jolma

in marhitei tinompa-Ni. Boi pe jolma in manggoluh, mangan-minum sedo halani kehebatan ni jolma tapi halani na dob ipasirsir Naibata do haporluan ni sidea i tanoh on. Jolma in pitah boi mengolah ampa mamakei aha na dob sirsir itompa Naibata do.

b. Hapentaron (sofia bani hata Gorik, hokhma bani hata Heber), artini hikmat. On maksudni lang ongga lepak Naibata bani haganup horja-Ni. Gok hapentaron do Ia janah takkas do ibotoh tujuan ni horja-Ni mamungkah humbani panompaon nari. Iberehon do homa hapentaron bani jolma ase boi ibotoh jolma in aha do harosuh ni Naibata. Gok ibagas hapentaron do homa Naibata marmuduhon jolma na sirsir manggoluh ibagas harosuh-Ni.   

c. Habotohon aima parbinotohan atau ilmu. Naibata do sibere parbinotohan sehingga jolma boi manranggihon ampa mamakei haganup na tinompa bahen haporluan ni goluhni. Boi pe jolma in marhorja janah marpingkir halani ibere Naibata do habotohon. Jolma boi mangubah na dob dong marhitei na ibere habotohon. Habotohon ni Naibata meliputi haganup masa ampa zaman. Jolma na oto do anggo halani hamajuan ni ilmu pakon zaman mambahen roh etekni atau itadingkon use Naibata bani goluhni. 

d. Na so tarpareksa do uhum-Ni. Uhum aima ruhut ni haganup na tinompa sehingga boi atur. Itompa Naibata do dunia on atur sehingga boi iiani jolma. Bani jolma in pe ibere do ruhut-ruhut ni goluh ase boi atur ampa manramotkon tinompa na legan ase totap atur. Anggo terjadi hasedaon bani na tinompa sedo halani Naibata lang mansarihon na tinompa-Ni tapi halani dosa/ulah ni jolma in do na parsedahon tinompa ni Naibata. 

e. Na so taririk-irik do dalan-Ni. Lang tararusi jolma humbani pingkiranni hinabanggal ni horja ampa rencana ni Naibata. Bagas ni ranggian-Ni lang pitah sanggah panompaon tapi nyata age manramotkon ganup tinompa-Ni. Lang tararusi jolma haganup horja ampa rencana ni Naibata, tapi na pasti haganup horja ampa ranggian-Ni selalu marisi hadearon laho paluahkon jolma do. 

2. Domu hujin lang adong age sada jolma pe na mambotoh pingkiran ni Naibata halani haganup sidea na tinompa do. Lang adong homa jolma na boi gabe sipanuturi / sipangajari Bani ai marharohan hum-Bani do haganup. Naibata lang ongga bergantung hubani jolma tapi jolma mutlak bergantung hubani Naibata. Tanpa jolma, Ia totap do Naibata tapi jolma tanpa Naibata soya ma goluhni. Halani ai Naibata lang ongga membutuhkon topangan humbani jolma tapi jolma in mutlak bergantung hubani Naibata. Naibata lang ongga lepak manranggihon na madear bani jolma tapi jolma in do na gati manlembang humbani dalan ni Naibata mambahen tubuh hageoron ampa hasedaon. 

3. Gabe tangkas ma banta bahwa goluh ni jolma pitah halani idop ni uhur ni Naibata do. Lang adong sihagijangkonon anggo humbani dirini jolma in. Sada hal na pasti jolma pitah berstatus sebagai pemakai (penatalayan), pemilik ni haganup na adong pitah Naibata do. Naibata do homa sibere hosah bani jolma.  Lang homa adong jolma na mambotoh sadihari ibuat hosahni.  Anggo itadingkon jolma ma hasiangan on aha pe lang tarboansi halani memang sedo ia simada ganup na adong hinan sanggah goluhni. Domu hujin ipangindo ase jolma in totap sirsir mamakei panorang ni goluhni ibagas pangajarion na humbani Naibata. Panorang manggoluh i dunia, selain menikmati sibere-bere ni Naibata ningon do homa kesempatan martarimakasih ampa pasangapkon Naibata. Ningon isadari jolma in bahwa marpanorang do haganup, halani ai sanggah ibere ope panorang manggoluh janah ibere bagei-bagei ni pasu-pasu  maningon igunahon sadear-dearani laho pasangapkon Naibata. 

4. Refleksi

a. Totap ma posisihon hita dirinta sebagai na tinompa ni Naibata ampa jolma na iramoti/ihaholongi Naibata, ulang iposisihon hita dirinta gabe Naibata.

b. Anggo ibere Naibata ope panorang manggoluh banta, ibere homa uhur ampa pingkiran ronsi haganup pasu-pasu pakeihon hita ma ai ibagas uhur na martarimakasih ampa pasangapkon Naibata. Ulang ma iparnaibatahon hita use hapentaronta, arta, pnl. Ulang ma gabe gijang uhurta atap halani aha pe halani sedo hita simada haganupan ai.

c. Ulang ma lalap lokkot uhurta bani na i tanoh on halani bani panorangni sirang do hita humbanmi haganupan ai. Maningon hubani Naibata do lokkot uhur pakon goluhta halani pitah Ia do sibere haganup termasuk hagoluhan sisadokah ni dokahni marhitei holong-Ni ibagas Tuhan Jesus. 

d. Anggo idompakkon  hita na masa na gati lang tuk gogoh pakon pingkiranta mangarusi ampa mangatasi, gabe kesempatan ma banta ai mananda hagalekonta sebagai jolma janah gabe dalan marondos ampa mangindo pangajarion humbani Naibata. Ulang ibahen hita kesimpulan pasal atap aha pe humbani pingkiranta halani terbatas do gogoh ampa kemampuanta tapi totap ma sirsir manjalo pangajarion humbani Naibata.  Pori idompakkon hita keadaan sulit ulang mintor galek hita halani anggo ibagas pangajarion na humbani Naibata boi do ai gabe dalan hadearon banta. botohan do Ia pasal aha na madear banta marimbang hita sandiri.

e. Haleluya No. 352 : 1, 2, 4        

 

Read 776 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top