MARTORUH NI UHUR MA SONGON KRISTUS (Sibasaon 16 September 2018 Pilipi 2 : 1 – 11)

MARTORUH NI UHUR MA SONGON KRISTUS

Sibasaon 16 September 2018

Pilipi 2 : 1 – 11

1. Isi ni Ambilan Namadear sepanjang masa aima barita haluahon na iboan Tuhan Jesus. Tuhan Jesus sebagai Sipaluah sedo konsep tapi nyata humbani horja-Ni. Ia aima Naibata na sirsir patoruhkon diri-Ni gabe marrupa jolma. Tujuanni ase boi itanda ampa ijalo jolma Ia. Mase? Halani dosa domma parsedahon hubungan ni jolma pakon Naibata. Jolma na butak halani dosa lang boi be marhasadaon pakon Naibata na sangap janah pansing (bd. Adam-Hawa mabiar janah marponop sanggah roh Naibata dob madabuh sidea hubagas dosa). 

2. Haganupan on ibahen Naibata halani holong-Ni bani jolma pardosa. Ia sirsir patoruhkon diri-Ni marrupa jolma. Mase? Halani maningon gabe jolma do Ia ase boi Ia matei mamorsan ganup dosa ni jolma halani upah ni dosa aima hamateian. Na aturan hita do matei halani dosanta, tapi Ia sirsir manggantihkon uhuman na aturan banta. Lang homa songon na irampas pangahap-Ni hasangapon-Ni ai (ay.6) ; artini: lang ijalohon Tuhan Jesus horja ai ibagas na tarpaksa tapi ibagas holong ampa bulus ni uhur do. Holong ampa bulus ni uhur ni Tuhan Jesus ai ma mambahen ilayak-layakkon Naibata hu-Bani sada goran na mangatasi sagala goran janah manowod hu-Bani do sagala na adong, janah sagala pamangan marhatongonkon Jesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni Naibata (ay.9-11). Artini, haganup kuasa ni dunia on termasuk dosa ampa hamateian domma italuhon Tuhan Jesus. Halani ai lang be markuasa dosa ampa hamateian manrahut goluh ni na porsaya, atau lang be dosa na manrajai goluh ni na porsaya halani domma italuhon Tuhan Jesus dosa ampa sagala kuasa ni dunia on. Sidea domma ipabayu gabe jolma na dob ipaluah sehingga memiliki tabiat na baru aima tabiat na mangusihi Tuhan Jesus.

3. Sadalan hujin ma ipaingat Paulus kuria Pilipi ase toguh sidea pataridahkon tabiat na baru ai aima na ra marsianjuan, sauhur, marsihaholongan songon Tuhan Jesus na domma mangkaholongi sidea (ay.2). Bahkan isobut ‘ibagas toruh ni uhur hira nasiam ma hasoman nasiam lobihan humbani nasiam sandiri (ay.3). On pataridahkon sikap na selalu sirsir saling mangidangi, menghargai ampa menghormati na sada hubani na legan. Tugas ni na porsaya lang laho pagijang-gijang diri tapi pagijangkon ampa pasangapkon goran ni Tuhan do. Halani ai haganup horja na madear lang be ai gabe dalan laho paetek-etekkon hasoman atau gabe kesombongan pribadi tapi gabe dalan pasangapkon Tuhan do. Sirsir menghargai ampa mangkaholongi na legan menjadi pribadi na melekat bani na porsaya. Sifat na baru ai ipatangkas use bani ay.4, ‘ulang ma na porlu bani nasiam paruhurhon nasiam, tapi dihut ma na bani hasoman’. Artini, kwalitas hidup ni sasada halak lang be iukur humbani sadiha bahat ia patumpuhon untuk dirini tapi sadiha bahat ia memiliki kepedulian bani na legan do homa. Kuria ningon bayak bani holong, pengampunan, panganjuon, ampa sagala biak na madear.     

4. Refleksi

a. Martoruhni uhur mararti do ai panandaion diri bahwa hita pe jolma na iidopi Tuhan do. On ma mendorong hita sirsir marsianjuan ampa marsipatorsaan bani na hurang-lobih sesama hita. Ulang ma marsiuhum-uhuman tapi na marsipodahan ma.

b. Martoruh ni uhur mararti do homa memiliki sifat na sirsir melayani songon Tuhan Jesus. Anggo adong halobihanta humbani na legan sedo gabe gijang ni uhur ai tapi gabe hitei do ai laho mangurupi ampa mangkaholongi. Hal on ihorjahon sedo homa halani motifasi  pajuntul-juntul diri atap ibagas na tarpaksa tapi ibagas bulus ni uhur ampa malas ni uhur do.

c. Sirsir berkorban untuk sesama, sonin ma pribadi na ipataridahkon Tuhan Jesus. Halani ai hasangapon ni sasada halak lang be iukur humbani aha na adong bani tapi humbani aha na dob ibahen hubani hasomanni do. Ulang ma halani untuk patumpuhon ase lambin buei tapi gabe ikorbanhon hita use halak na legan.

d. Ase naporsaya ningon do memiliki pribadi na inklusif sedo eksklusif. Maksudni, ciri ni halak na porsaya aima na terbuka hubani ganup jolma ; terbuka marsaor tanpa membeda-bedahon klas sosial, terbuka hubani sitaronon ni hasoman, terbuka mangarusi pingkiran ni hasoman, pnl. Anggo terjadi ma biak in, ijin ma isobut hita jolma na martuah halani sintong ma hita na dob dihut bani barisan haluahon na ipasirsir Tuhan Jesus. Jolma na dob sintong maluah taridah do humbani hasirsironni paluahkon deba na adong bani (gogoh, waktu, harga diri/hasangapon, pnl), demi hadearon ni hasoman na legan.

e. Haleluya 446 : 1 – 2

Read 437 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top