LANG NA HURANG GANJANG TANGAN NI JAHOWA PALUAHKON (Ambilan 10 Juni 2018, Jesaya 41 : 14 – 20)

LANG NA HURANG GANJANG TANGAN NI JAHOWA PALUAHKON

Ambilan 10 Juni 2018

Jesaya 41 : 14 – 20 

1. Ketika situasi krisis i habuangan Babel, bangsa Israel domma kehilangan harapan untuk boi bertahan hidup janah lang be memiliki harapan masa depan halani lang adong ianan pangaduan. Bani keadaan na sonin ipadas Jesaya hata ni Naibata ‘Ulang ho mabiar ale goya Jakob, ale Israel hulanan na etek-etek! Ahu do na mangurupi ho, nini Jahowa, Na Pansing ni Israel do Sipaluah bam. (14). Ketika bangsa ai lang berdaya, Naibata hadir ibagas hagogohon paluahkon, ketika lang adong jolma na peduli, Naibata peduli. Bahkan Jahowa manobut diri-Ni Na Pansing ni Israel, maksudni: Ia aima na mengikatkan diri-Ni bani bangsa ai, na mempertaruhkon goran-Ni Na Pansing ai demi bangsa Israel. Bahkan isobut do diri-Ni Naibata ni Israel (ay.17). Anggo hiri bangsa ai mahiri do goran-Ni, anggo mardohar bangsa ai gabe ibotoh janah itanda dunia on ma Ia do Naibata siparkuasa bani sab tanoh on. Kehadiran ampa holong ni Jahowa na lang terbatas paluahkon sidea humbani keterbatasan ni sidea.

2. Ipatugah use ‘Bahenon-Ku do ho gabe gareta pardogei na baru, na marot anjaha na maripon; dogeionmu do dolog anjaha parropukonmu do ai, anjaha gabe lapa-lapa do bahenonmu buntu-buntu (ay.15). On patugahkon pemulihan keadaan. Na sadokah on sidea tunduk janah idogei-dogei munsuh gabe berbalik, sidea ma use na manaluhon munsuh. Bahkan munsuh ai ipausih bani lapa-lapa na lang margogoh paluahkon dirini. Na sadokah on sidea domma merasa itadingkon Naibata gabe berubah ma use mamuji Naibata. Pemulihan terjadi secara total humbani keadaan na hancur ampa uhur na galek gabe gok malas ni uhur. Bahkan humbani tanoh dorging-dorging ampa na tandus (tanoh na leseng/ay.18) tubuh do ijai bah mardalan  janah i halimisan tubuh buei hayu (ay.18-19). Keadaan ampa situasi alam pe tunduk do i lobei ni Jahowa. Na ianggap jolma ianan na kering janah lang adong ijai sumber kehidupan tapi anggo Jahowa bertindak, iubah Jahowa do ai gabe ianan na jenges ampa harohan ni pasu-pasu. Lang sikeluhkonon be keadaan ampa na masa anggo domma rap pakon Naibata. Sumber masalah sedo keadaan tapi anggo lang hadir Jahowa bani pardalanan ni goluh do. Anggo mardalan janah manggoluh ibagas pambobai ni Naibata, ijai ma keadaan na parngit iubah gabe na dear, holsoh iubah gabe malas ni uhur, na golap iubah gabe na lihar. Haporsayaon bani kuasa ampa holong ni Jahowa maningon totap gara bani ganup keadaan ase ulang tubuh biar.  

3. Haluahon ampa pemulihan na ibere Jahowa sekaligus do ai laho pabayuhon uhur ampa haporsayaon ni bangsa ai ase iidah, itanda, iparuhurhon anjaha iartihon sidea paboa tangan ni Jahowa do na mambahen ai, anjaha Na Pansing ni Israel do na manompa ai (ay.20). Holong ni Jahowa maningon irespon marhitei na sirsir manangihon, mamuji ampa pasangapkon goran-Ni. Holong ni Jahowa menuntut pertobatan bani jolma. Ase uhur ampa goluh na lupa bani Jahowa do gabe ancaman hidup, tapi na sirsir porsaya ampa pasangapkon goran-Ni, sidea ma na totap iparmudu Jahowa. Lang na hurang ganjang tangan ni Jahowa paluahkon bangsa-Ni. Sibere-bere ni Naibata ningon ijalo ibagas uhur na martarimakasih marhitei goluh na lambin pasangapkon goran-Ni. Lang marosuh Jahowa anggo iparnaibata bangsa ai use na i dunia on halani haganupan ai tinompa-Ni do janah tunduk do bani kuasa-Ni. Haganup sibere-bere na madear pitah marharohan humbani Jahowa do.

4. Refleksi

a. Naibata aima na peduli janah na sari banta kuria-Ni. Lang adong keadaanta na lingot i lobei-Ni janah bani ganup keadaan do Ia markuasa manramotkon hita. Pori sanggah iahapkon hita lang adong na sirsir mangurupi hita bahkan sebalikni mandoruni do use halak na legan banta, ulang ma lungun uhurta tapi buka hita ma uhurta manangihon sora ni Naibata, ai sirsir do Ia mansarihon hita.

b. Anggo hadir do Naibata bani hauhuronta, bani keluarganta age parsaoran i kuria, pasti do iubah uhur na kering/horu gabe malas ni uhur, humbani jalan buntu gabe tubuh jalan keluar, humbani keadaan na borat gabe hampung pangahap, humbani keluarga na kacau gabe tubuh hasadaon ampa holong. Ase bani ganup keadaan mutlak do ijalo hita kehadiran ni Naibata ase ulang tartolsu hita bani bagei ni na masa ampa pergumulan ni goluhta. Bagei do cara janah tuk do kuasa ni Naibata mangurupi hita bahkan humbani na lang mungkin nini jolma, tapi bani Naibata lang adong na mustahil.

c. Ase lambin ipuji janah ipasangap hita ma Naibata bani goluhta halani pitah Ia do Sipaluah banta. Ulang ma pitah sanggah galek janah buei sitaronon roh hita hubani Naibata tapi lupa dob ijalo hita haluahon aampa pasu-pasu-Ni. Anggo sirsir hita tongtong mananda rosuh ni Naibata janah mardalan mangirikon-Si, ijai do homa lambin ipatalar torus holong-Ni banta.

d. Haleluya No.  408 : 1 – 2 

Read 436 times

Last modified on Monday, 28/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top