IPABAYU MARHITEI TONDUY NI NAIBATA (Ambilan 27 Mei 2018 Hesekieal 36 : 25 – 28)

IPABAYU MARHITEI TONDUY NI NAIBATA

Oleh Pdt. Jeddy Saragih

Ambilan 27 Mei 2018

Hesekieal 36 : 25 – 28

1. Hesekiel aima nabi na idilo Naibata bani panorang parpudi ni harajaon Israel janah sebagian sidea domma tarbuang hu Babel. Halani dosa, tarbuang do sidea i Babel selama 70 tahun. Peristiwa on terjadi halani itundalhon sidea do Naibata janah gok sidea bani horja hajahaton ampa manombah gana-gana ni halak Kanaan. Bani keadaan na sonin ma Naibata mandilo Hesekiel gabe siparjaga bani bangsa ai na marhorja paingatkon bahwa Naibata sihol do use manguras sidea humbani dosa. Naibata sihol pabayuhon hubungan na maseda ai marhitei na manasap dosa ni sidea. Iuras do sidea marhitei bah na lihou. Bah na lihou na imaksud ijon aima Tonduy Na Pansing. Pitah Naibata do na boi paborsihkon atau manasap dosa ni sidea.

2. Pengampunan ai irik do homa na ibere uhur na bayu marhitei Tonduy na marianan ibagas uhur ni sidea. Tonduy ai marhorja laho menyadarhon sidea bani hamabukon ibagas dosa na sadokah on. Tonduy ai do homa pabotohkon bani sidea hata ampa harosuh ni Naibata. Hasirsiron manjalo Tonduy  mambahen ibotoh sidea ma rosuh ni Naibata, ase ulang kahou be goluh ni sidea. Ase lang boi be maralasan lang mangkorjahon hata ni Naibata halani lang ibotoh, ai Naibata sandiri do na pabotohkon hata ai.

3. Tonduy ai do homa mampargogohi atau memampuhon sidea mardalan ibagas rosuh atau hata ni Naibata. Halani Tonduy ai do na mambere gogoh, lang boi be homa marsidalian gabe lang mandalankon hata ai halani hurang ni gogoh atau alasan na legan. Hatahonon, hasirsiron manjalo Tonduy ni Naibata menjadi hal na utama ase mampu mangkorjahon na madear. Jolma na sirsir mambuka uhurni bani Tonduy ni Naibata marmalas ni uhur do mangkorjahon hata ni Naibata. Mangkorjahon hata ni Naibata domma gabe hal na utama bani jolma na dob irajai Tonduy.

4. Marhitei na dob iuras sidea gabe talup ma use isobut bangsa ni Naibata. Sebagai bangsa ni Naibata, panean do bani pasu-pasu ni Naibata aima tanoh na dob iondoskon bani ompung ni sidea. Artini, Naibata do use na paulakkon sidea hun habuangan mulak hu tanoh bagah-bagah ai. Hatahonon, goluh na tarpasu-pasu lang terlepas humbani goluh na sirsir manjalo ampa ibobai Tonduy ni Naibata. Ase pori pe panorang ai sidea domma galek, anggo sirsir do manjalo Tonduy ni Naibata pasti do tubuh use semangat na baru halani Tonduy ai paborohkon pasal holong pakon kuasa ni Naibata na sirsir paluahkon ampa mamasu-masu sidea use.

5. Refleksi

a. Naibata domma pabayuhon goluhta marhitei na sirsir Ia manasap haganup dosanta. Marhitei na sonin ma hita talup isobut bangsa ni Naibata. Parholong do Naibata halani Ia lang ra mambalaskon hajahaton ni jolma na ra paubahkon uhurni, ‘sabonar seng marosuh uhur-Hu mangidah hamateian ni parjahat, tapi ase mulak do parjahat in manadingkon dalanni, ase manggoluh ia’. Na manggoluh aima na sirsir manadingkon hajahatonni. Doskon na matei do jolma anggo lang sirsir ipabayu Tonduy pori pe manggoluh ope ia secara parangkulaon. Ketika sirsir manjalo Tonduy, ijai ma terjadi pemulihan / hasasapan ni dosa sehingga jumpah hagoluhan. 

b. Haluahon lang boi ipisahkon humbani hasirsiron manangihon ampa mangkagoluhkon hata ni Naibata. Hata ni Naibata sobali marisi hata pasu-pasu/malas ni uhur, dihut do homa marisi singat-singat janah mengkritisi hajahaton ni jolma ase isadari sidea dosa-dosani. Iondoskon do Tonduy-Ni bani jolma ase ihagigihon na jahat janah ihorjahon na madear. Malas ni uhur na utama bani na porsaya aima mardalan atau mangkorjahon na madear domu bani hata ni Naibata.

c. Marhitei Tonduy Na Pansing domma langsung Naibata gabe Sipambobai atau Pemimpin banta.  Marhitei na sonin ma tubuh uhur ampa goluh na marpanimbangion (berhikmat). Tonduy ai do homa patoguhkon uhur bahwa sari do tongtong Naibata banta sehingga lang madabuh hu pandoleian halani bagei ni na masa.

d. Sanggah ibere Naibata ope panorang manggoluh banta, sirsir ma hita ibobai Tonduy ni Naibata. Tonduy ai do na menggerakkon hita paubah uhur janah marparlahou ibagas hata ni Naibata. Sirsir paubah uhur merupakan keputusan pribadinta masing-masing ase ulang manosal holi ujungni.

a. Haleluya No.  353 : 1, 3 

Read 460 times

Last modified on Thursday, 17/05/2018

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top