ROH MA HUBANI NAIBATA, PARIDOP NI UHUR DO IA ! (Ambilan 03 Desember 2017 (Adven I) Jesaya 64 : 1 – 9)

ROH MA HUBANI NAIBATA, PARIDOP NI UHUR DO IA !

Ambilan 03 Desember 2017 (Adven I)

Jesaya 64 : 1 – 9 

1. Ambilan on aima pangakuan pasal kuasa habanggalon ni Naibata na markuasa bani ganup tanoh on. Iakuhon do anggo iribakkon Naibata langit in anjaha susur Ia hu taanoh on, dugur ma tanoh on anjaha ganup bangsa-bangsa gobir ma (ay.2). Kuasa ni Naibata lang terjangkau oleh hapentaran ni jolma, na lang do haganup hapentaran ni jolma i lobei ni Naibata. Anggo susur Ia, malala ma dolog i lobei-Ni (ay.3).

2. Tapi pori pe gok kuasa Naibata, Ia Naibata Parholong do homa. Isarihon do halak na marhatengeran janah marpangarapan hu-Bani janah halak na bujur mangkorjahon hapintoron (ay.4-5). Naibata lang menuntut jolma in sempurna tapi ase itanda sidea do keterbatasan ampa hagalekonni janah marhitei ai sirsir roh hubani Naibata. Roh hubani Naibata lang pitah hata tapi ningon ibarengi hauhuron na sirsir mananda hapintoran janah ipabayu ase boi lambin margoluh ibagas hapintoron.

3. Naibata memiliki jati diri na jelas aima na mangkarosuhkon hapintoran janah na mangkagigihon hajahaton Ia lang marosuh hubani horja hajahaton janah halani ai do homa ase iuhum Naibata bangsa-Ni, aima halani dosani sidea. Hasedaon ni sidea gabe melus, sedo halani na lang markuasa Naibata paluahkon tapi halani na iluahon hajahaton ai do sidea  (ay.6-7). Hajahaton ai do na manarik goluh ni side gabe manaron janah ijajah bangsa na legan.

4. Domu hujin ipangindo do kesadaran bani bangsa ni Naibata laho mananda hagalekon ampa dosa ni sidea janah roh ibagas toruh ni uhur mansopotkon dosa ai hu lobei ni Naibata. Isadari bahwa jolma in usih hubani tanoh halampung na pitah boi ipauli janah marguna anggo Naibata na paulihon janah padearhon (ay.8). Lang adong na boi siajamhonon ni jolma in humbani dirini sobali mangajamhon holong ni Naibata. Halani ai iarapkon idop ni uhur ni Naibata ase ulang mamarahtu Ia bani dosa hajahaton ni sidea tapi ase marpanatap Naibata hubani bangsa-Ni na galek ai (ay.9). Ijon Naibata itanda sebagai Parholong na sirsir homa manasap dosa hajahaton ni jolma. Sekaligus mangajarhon ase jolma in roh ibagas toruh ni uhur manolsoli dosa ampa hagalekonni sidea i lobei ni Naibata. Iporluhon kesiapan roh hubani Naibata. Kesiapan ai sedo marhitei na pabanggal-banggal dirini atau mangajamhon habujuronni tapi marhitei na mananda hagalekon ni sidea  i lobei ni Naibata do. Artini, adong kesadaran bahwa jolma in boi janah talup roh hubani Naibata sedo halani habujuronni tapi halani na ipatalup Naibata do, halani Siparholong do Ia bani jolma na sirsir mananda dosa ampa hagalekonni. Halani ai roh do sidea hubani Naibata ibagas toruh ni uhur janah ihaporsayai bahwa anggo hubani Naibata sidea roh, maka terluput ma sidea humbani paruhuman ni Naibata, lang mangonai be bani sidea ringis ni Naibata halani dosa na ihorjahon sadokah on.

5. Refleksi

a. Lang adong hita na talup i lobei ni Naibata anggo humbani horjanta ai gok ibagas dosa ampa hagalekon do hita. Halani ai iporluhon panandaion diri janah manolsoli dosanta i lobei-Ni. Sonin ma hita mempersiapkon diri bani minggu Adven on mangalo-alo parroh ni Tuhan Jesus hu dunia on. Menjelang perayaan Natal, na utama sedo sekedar selebrasi tapi na utama aima mempersiapkan hati laho mananda idop ni uhur ampa holong ni Naibata do.

b. Ase boi semakin dohor hubani Naibata ningon sirsir homa hita pabayuhon uhur ampa parlahou. Naibata mangkasiholhon ase lambin bayu janah lambin margoluh hita ibagas hapintoron. Parugamaonta ulang sekedar symbol pakon rutinitas tapi parugamaon na ibarengi oleh habayuon ni uhur ma.

c. Dosa do na padaohkon hita humbani Naibata janah dosa ai do homa na mangagou goluhta. Tapi paridop ni uhur do Naibata marhitei na sirsir Ia manasap sagala dosa panlanggaronta. Markuasa do Ia manasap haganup dosanta halani parholong do homa Ia. Tapi Naibata lang pitah sirsir manasap dosanta tapi Ia sihol do homa mangubah biakta ase lambin margoluh hapansingon. Halani ai lambin padaoh hita ma sagala biak ni dosa ai humbani goluhta.

d. Haleluya 480 : 1 – 4  

 

Read 460 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top