PUHO JANAH TORANG MARUHUR (Sibasaon 19 November 2017, 1 Tesalonika 5 : 1 – 11)

PUHO JANAH TORANG MARUHUR

Sibasaon 19 November 2017

Baca : 1 Tesalonika 5 : 1 – 11

1. Sikap paimahon aima na selalu puho janah siaga, fokus uhurni hubani na ipaima sedo hubani dirini. Goluhta aima goluh na sedang paimahon ari ni Tuhan ari parroh-Ni padua-halihon. Lang binotoh sadihari panorangni tapi songon panangko borngin do (ay.2). Halani lang binotoh panorangni, bani ganup panorang ningon jaga. Aha na porlu ijaga? Hapansingon ni goluh i tongah-tongah ni hagolapan ampa habutakon ni dunia on. Manggoluh ope na porsaya i dunia on tapi biakni lang boi sarupa pakon dunia on halani sidea domma halak na ipapansing humbani dunia on (ay.4-5). Halak na dob ipapansing isobut do anak na lihar. Sebagai anak na lihar goluhni lang boi larut hubani hagolapan ni dunia on. Lang na golap be simada na porsaya in halani ai ulang ma tarpodom tapi puho ma janah torang maruhur (ay.6). Sedo maksudni anggo domma porsaya lang boi modom borngin tapi sihol patangkashon ase ulang gabe tarpodom haporsayaon. Bani ganup na masa ulang miloh haporsayaon. Halak na porsaya isimbili do sagala goluh ampa parlahou na golap, sagala na boi parsedahon haporsayaonni. Ibotoh na porsaya in do homa bahwa goluh ni jolma lang kekal i dunia on tapi na mardalan do hansa ia i dunia on. Halani ai lang gap bani na i dunia on pingkiranni, tapi sirsir do sidea managam ari parroh ni Tuhan in.

2. Ase boi totap puho haporsayaon janah lihar parlahou porlu iperlengkapi dirini ase tahan janah monang manlawan akal-akal ni sibolis. Carani aima mamakei baju bosi haporsayaon ampa haholongan, ampa tangkuluk pangarapan bani haluahon (ay.8). Mase? Halani sibolis selalu berupaya menggoda jolma ase lupa bani Naibata marhitei na menawarhon kenikmatan-kenikmatan dunia ase gok bani dunia on tumang uhur ni jolma in, ase lobih ihargahon jolma in dunia on dari pada goluh hasintongan. Akal-akal ampa serangan ni sibolis ai ningon ilawan janah italuhon marhitei na totap puho haporsayaon janah mangarap bani harajaon na kekal na dob ipasirsir Naibata. Halani ai na tang ihamalaskon uhur ni sidea lang sekedar kenikmatan dunia tapi ase goluh ni sidea totap maronjolan bani hata ni Naibata do.  Malasan do uhur ni sidea margoluh ibagas hasintongan marimbang haganup na adong i dunia on. Sidea lang ra terlena atap halani aha pe gabe manundalhon Naibata. Ihargahon na porsaya in do pangkopkopon ni Tuhan Jesus na dob papansingkon sidea sehingga gabe hagigi do bani sidea sagala biak ni dosa ai (ay.9-10). Lang dosa be na manrajai uhur ampa goluh ni sidea halani domma  ibebaskon Tuhan Jesus sidea humbani gomgoman ni dosa ai. Goluh ni sidea domma saguru hubani rosuh ni Tuhan na paluahkon sidea. Ihaporsayai do homa lang be mangonai uhum atau sigilaan sidea halani domma ibebaskon sidea humbani dosa ai. On ma na mendorong na porsaya totap puho, selalu mangutamahon goluh na sintong.

3. Domu hubani na sonin ma porluni goluh na puho, maka na porsaya in sirsir do saling marsipodahan anjaha marsipauli-ulian ase haganup totap marsijoloman bani hata hasintongan ai (ay.11). Ketika adong na galek tugasni na gogoh do paingatkon ibagas holong ampa hata ni Tuhan. Hidup saling menopang bani segala hal (termasuk kebutuhan jasmani dan rohani) merupakan ciri ni parsaoran bani halak na porsaya. Tujuanni ase ulang gabe laho hasomanni mangindo pangurupion bani kuasa-kuasa ni dunia / sibolis. Sirsir saling menopang janah marsipaingatan merupakan kekuatan persekutuan bani halak na porsaya. 

4. Refleksi

a. Sasintongni domma maseda hubunganta pakon Naibata halani dosanta. Tapi domma italuhon Naibata sibolis ampa dosa ai marhitei Tuhan Jesus. Halani ai ulang be berpihak hita hubani na talu.

b. Haporsayaon na puho aima na selalu palobeihon rosuh ni Naibata marimbang rosuh ni dunia. Tanginan do ia bani sora ni Naibata marimbang sora ni dunia on. Porlunan do bani mardalan bani hasintongan pori pe halani ai ihagigihon dunia on ia. 

c. Totap marjaga-jaga aima sikap na maningon melekat banta. Mase? Buei do munsuh aima akal-akal ni sibolis na sihol parsedahon haporsayaon ampa pangarapanta. Anggo lang pakkei boi do terlena janah talu hita halani sibolis biasani roh do humbani rosuh pardagingonta.

d. Pasu-pasu atau sibere-bere ni Naibata do banta dunia on halani ai ibagas biar ampa pambalosion bani Naibata ma ijalo janah ipakei hita haganup ai. Ulang ma gabe iparnaibata hita use dunia on. Ulang ma homa halani mamparayak na i dunia on gabe  ipaluah hita use siharganan ai.  

e. Marpangarapan bani haluahon na sempurna bani parroh ni Tuhan padua-halihon, on ma patoguh uhurta ase totap setia mambalosi Tuhan pori pe buei ope paruntolon i dunia on. Marsipaingatan ma homa hita ibagas holong ase ulang adong humbanta na magou.

f. Haleluya No. 262 : 1 – 3

Read 366 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top